Pleegzorg en bijzondere kosten

Bijzondere kosten zijn specifieke kosten die gemaakt worden voor (pleeg)kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel (voogdij of ondertoezichtstelling) die uithuis zijn geplaatst. Situatie sinds 1 januari 2015 Pleegouders die een contract hebben met een pleegzorgaanbieder hebben recht op begeleiding en pleegvergoe­ding en in voorkomende gevallen op vergoeding van toeslagen en bijzondere kosten....

Tags: ,
lees meer

Pleegzorg en bestuursrecht

Pleegouders hebben geen mogelijkheid meer om bezwaar in te dienen tegen het besluit tot beëindiging van het pleegzorgcontract. Jarenlang hebben pleegouders die het niet eens waren met het besluit tot de beëindiging van het pleegzorgcontract of het besluit om het pleegzorgcontract niet te verlengen(1), een beroep kunnen doen op het bestuursrecht. Dat wil zeggen: pleeg­ouders konden bezwaar...

Tags: ,
lees meer

Kinderbeschermingsmaatregel

Op 1 januari is de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking getreden. Hiermee staat het belang van het kind meer centraal. De belangrijkste veranderingen voor pleegzorg zijn: Ondertoezichtstelling – Geschillen over de uitvoering van de ondertoezichtstelling kunnen aan de kinderrechter worden voorgelegd. – Gedeeltelijke overdracht van het ouderlijk gezag in het kader...

Tags: ,
lees meer

Jeugdwet per 1 januari 2015

Op 1 januari treden de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking. Deze wetten zorgen voor ingrijpende wijzigingen voor de rechts­positie van het (pleeg)kind en de (pleeg)ouders. Waar de Wet herziening kinderbeschermingsmaat­regelen het belang van het kind meer centraal wil stellen, brengt de Jeugdwet vanwege de decentralisatie naar de gemeente – en de daarmee...

Tags: ,
lees meer

Kindermishandeling juridisch bekeken

Het begrip kindermishandeling is in de wet ruim omschreven. Kinder­mishandeling komt immers, helaas, in allerlei vormen voor. In de jeugdwet die per 1 januari 2015 in werking treedt, is kindermishandeling als volgt omschreven: ‘Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere per­sonen ten opzichte van...

Tags: ,
lees meer

Beëindiging van de pleegzorgplaatsing

Het komt vaak voor dat de plaatsing van het pleegkind wordt beëindigd. Het kind gaat weer naar huis, naar een ander (perspectiefbiedend) pleeggezin of naar een instelling. In het meest gunstige geval staan alle betrokkenen achter de beëindiging van de plaatsing. Gaat het om een thuisplaatsing, dan staan de betreffende ouder(s) hier in ieder geval achter. Uitgangspunt moet zijn dat het pleegkind...

Tags: ,
lees meer