Privacy van pleegouders

De hoofdregel voor privacy is dat er geen gegevens van pleegouders mogen worden verstrekt zonder hun toestemming. De gecertificeerde instelling en de pleegzorgzorgaanbieder moeten dus altijd eerst uw toestemming verkrijgen voordat ze informatie over u aan anderen geven. Hetzelfde geldt voor de ouder(s) van het pleegkind: de ouder moet eerst toestemming geven voordat zijn informatie wordt doorgegeven aan anderen.

Uitwisseling nodig bij gedwongen kader
Deze hoofdregel gaat echter niet zonder meer op bij een onder­toezichtstelling (OTS) of een voogdij­maatregel.
Dan mogen de gecertificeerde instelling en de pleegzorgaanbieder in bepaalde gevallen zonder toestemming van de (pleeg)ouder(s) relevante informatie over de opvoedingssituatie delen met rechtstreeks betrokkenen. Denk hierbij aan
er­kende ‘beroepskrachten’. De pleeg­zorgbegeleiders van de pleegzorg­aanbieder en medewerkers van de Raad voor de Kinder­bescherming zijn rechtstreeks betrokkenen. Daarom kan de gecertificeerde instelling aan hen zonder toestemming nood­zakelijke informatie verstrekken over de opvoedingssituatie van de pleegouders of de minderjarige, maar alleen als er sprake is van een gedwongen maatregel (OTS of voogdij).

Noodzakelijke informatie over uw opvoedsituatie
De hoofdregel is dat er geen gegevens van de pleegouder(s) mogen worden verstrekt zonder toestemming van die pleegouders. Uitzondering hierop is mogelijk. In bepaalde situaties mag (en in sommige gevallen moet) aan de gecertificeerde instelling informatie worden gegeven, namelijk als:
– er sprake is van een ondertoezichtstelling en
– de informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van die ondertoezichtstelling en
– het gaat om informatie over de opvoeding en verzorging van het kind.
Het gaat dus om informatie van derden die beroepsmatig over informatie over de opvoedingssituatie beschikken, bijvoorbeeld de pleegzorgaanbieder of de school. Hoewel deze uitzondering op de hoofdregel is geschreven voor de OTS, mag er vanuit worden gegaan dat deze ook geldt voor de voogdijmaatregel (uitgeoefend door de gecertificeerde instelling).

Informatie over uw pleegkind
Als pleegouders heeft u geen recht op inzage in de gegevens van uw pleegkind. De pleegzorgbegeleider moet afwegen welke informatie nodig is voor de pleegouders om het pleegkind goed op te kunnen vangen. Het ligt dus wel voor de hand dat u als pleegouder vrij snel de noodzakelijke informatie krijgt over uw pleegkind. Bovendien moet de (gezins)voogdijwerker het plan van aanpak dat hij moet opstellen als er een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel is, met u als pleegouder(s) bespreken.
In ieder geval zult u de informatie over het pleegkind makkelijker krijgen dan informatie over de ouders.


Tags: ,