Pleegzorg en bestuursrecht

Pleegouders hebben geen mogelijkheid meer om bezwaar in te dienen tegen het besluit tot beëindiging van het pleegzorgcontract.

Jarenlang hebben pleegouders die het niet eens waren met het besluit tot de beëindiging van het pleegzorgcontract of het besluit om het pleegzorgcontract niet te verlengen(1), een beroep kunnen doen op het bestuursrecht. Dat wil zeggen: pleeg­ouders konden bezwaar aantekenen bij de pleegzorginstelling en even­tueel in beroep gaan bij de bestuursrechter. Dit was een manier voor pleegouders om de beëindiging van het pleegzorgcontract of het besluit om het pleegzorgcontract niet te verlengen, aan te vechten als zij het hiermee niet eens waren.

Laagdrempelige procedure
Bij de toelichting op de Regeling Pleegzorg van juli 2013 heeft de wetgever nog duidelijk aangegeven dat besluiten met betrekking tot het pleegzorgcontract onder de algemene wet bestuursrecht vallen: dus dat hiertegen bezwaar kan worden aangetekend en eventueel beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter. Dit is een ‘laagdrempelige’ procedure, omdat zonder advocaat bezwaar kan worden aangetekend en ook zonder advocaat beroep bij de rechter kan worden ingesteld.

Andere visie
Het leek dan ook alsof de wetgever de uitspraak van de Raad van State, afdeling bestuursrecht van 13 februari 2013 over het hoofd had gezien. De hoogste bestuursrechters zijn namelijk van oordeel dat besluiten met betrekking tot het pleegzorgcontract geen besluiten zijn die onder het bestuursrecht vallen. Met andere woorden: er staat volgens de Raad van State geen bezwaar en beroep tegen open. De wetgever had hierop tot voor kort dus een andere visie.

‘Switch’ van de wetgever
Met de Jeugdwet is per 1 januari 2015 echter duidelijkheid gecreëerd op dit punt. In de toelichting op de wet staat namelijk vermeld dat besluiten met betrekking tot het pleegzorgcontract niet voor bezwaar en beroep vatbaar zijn. De wetgever heeft een duidelijke ‘switch’ gemaakt op dit punt en is dus uiteindelijk aangesloten bij het standpunt van de hoogste bestuursrechters.

Spijtig
Ik vind het spijtig dat de laagdrempelige rechtsingang voor pleegouders is komen te vervallen als het gaat om besluiten van de pleegzorginstelling met betrekking tot het pleegzorgcontract. Het zou goed zijn als de wetgever het mogelijk maakt voor pleegouders om geschillen over het pleegzorgcontract aan de kinderrechter voor te leggen. Wellicht dat dit op basis van de nieuwe geschillenregeling(2) voor OTS-zaken(3) mogelijk is, maar hiervan zijn nu nog geen voorbeelden bekend. Helaas geldt deze mogelijkheid bovendien sowieso niet voor pleeg­ouders die een pleegkind verzorgen dat onder voogdij staat. De geschillenregeling is namelijk ingesteld voor geschillen over de uitvoering van de OTS.

Financiële besluiten
Is het bestuursrecht dan helemaal niet meer van toepassing op besluiten van de pleegzorginstelling? Toch wel: op financiële besluiten over de pleegvergoeding is het be­stuursrecht nog wel van toepassing. Tegen deze financiële besluiten kunnen pleegouders bezwaar aantekenen en eventueel in beroep gaan bij de bestuursrechter. Gedacht moet worden aan de hoogte van de pleegvergoeding, de toeslagen en de bijzondere kosten. Over de bijzondere kosten zal ik in de volgende rubriek schrijven. <

(1) Alsook het besluit van de pleegzorginstelling om aspirant pleegouders niet als pleegouders aan te merken.
(2) Deze regeling geldt per 1 januari 2015 met de invoering van de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen.
(3) OTS is ondertoezichtstelling.

 


Tags: ,