Voorkeur voor inhuisplaatsing nu wettelijk geregeld

Op 17 oktober is met de nieuwe Jeugdwet een amendement over inhuisplaatsing aangenomen. Het amendement bepaalt dat kinderen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen, indien redelijkerwijs mogelijk, in pleegzorg of een gezinshuis moeten worden geplaatst. Tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van de jeugdige. De ambitie van de Alliantie Kind in Gezin krijgt hiermee een basis in de nieuwe Jeugdwet, die door een grote meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen. Het amendement over inhuisplaatsing – amendement 48 – werd ingediend door PvdA-Kamerlid Loes Ypma. Het kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Ypma, de Alliantie Kind in Gezin en Defence for Children. In het amendement wordt de verantwoordelijkheid voor inhuisplaatsing gelegd bij het college van B&W. Gemeenten worden met de nieuwe Jeudgwet immers verantwoordelijk voor het brede spectrum van de zorg voor de jeugd.
Bron: Alliantie Kind in Gezin

 


Tags: ,