Lijst met eigenschappen van de ideale gezinsvoogd

In 2013 heeft de Inspectie Jeugdzorg een rapport uitgebracht met de titel: De beste gezinsvoogd: een ideaaltype. Naar aanleiding van dit rapport hebben Marion Kruis en Maud Verhoofstad het artikel ‘De ideale gezinsvoogd’ geschreven voor Mobiel 1. De redactie vraagt zich af of de ideale gezinsvoogd, zoals beschreven in het rapport, een illusie is of een spiegel. Hieronder vindt u de lijst met eigenschappen waar de gezinsvoogd aan zou moeten voldoen. We dagen u uit om de gezinsvoogd met wie u samenwerkt langs de lat te leggen en een bijdrage te leveren aan de volgende stelling: De ideale gezinsvoogd bestaat (niet).
Mail uw reactie van maximaal 200 woorden vóór 10 maart naar de redactie. Misschien wordt uw bijdrage dan in Mobiel geplaatst. redactie@bijonspleegzorg.nl

Persoonlijke eigenschappen van een ideale gezinsvoogd
Is emotioneel stabiel
Staat stevig in zijn schoenen
Is extravert
Is vriendelijk
Is nieuwsgierig
Is veerkrachtig
Is integer
Is open
Is warm
Is niet oordelend
Is geïnteresseerd en betrokken
Is duidelijk in standpunt
Spreekt duidelijk
Is opmerkzaam
Is flexibel
Is bevestigend
Is stimulerend
Is betrouwbaar

Professionele eigenschappen van een ideale gezinsvoogd
Effectief
Werkt transparant
Werkt methodisch
Heeft ervaring in werk met gezinnen
Is goed opgeleid, met expliciete vakkennis
Heeft ervaringskennis
Houdt kennis bij
Staat open voor zelfreflectie en supervisie
Reflecteert op eigen effectiviteit
Is communicatief vaardig
Is duidelijk naar cliënt
Checkt of informatie begrepen is
Gaat uit van diens hulpvraag
Vraagt cliënten om feedback
Kan motiveren
Kan structureren
Weet problemen op de juiste manier aan te pakken
Heeft kennis over de specifieke doelgroep
Kan goede werkrelatie met gezin en anderen onderhouden
Is vaardig in toepassen van specifieke hulpvormen
Neemt cliënt serieus
Maakt adequaat gebruik van zijn gezag
Kan laveren tussen eisen stellen en vertrouwen winnen
Kan laveren tussen hulp geven en dwang opleggen
Kan laveren tussen risico’s voor kinderen vermijden en begrip hebben voor positie van ouders
Zorgt dat ouders en kind actief meewerken
Maakt duidelijk hoe ontwikkeling en veiligheid van kind wordt gewaarborgd
Balanceert tussen betrokkenheid en distantie
Durft eigen positie in te nemen
Neemt essentiële beslissingen vanuit het kind op basis van feitelijke beoordeling
Neemt essentiële beslissingen vanuit het kind volgens een vaste procedure
Neemt essentiële beslissingen vanuit het kind nooit alleen
Werkt volgens de Deltamethode (vier stappen-model)
Heeft kritische blik op het netwerk
Heeft kritische blik op mogelijkheden en problematiek van ouders
Is geïnformeerd over de oorsprong van zorgen over kinderen en hun context
Gebruikt zoveel mogelijk en systematisch actuele informatie van direct betrokkenen
Benut waar mogelijk het netwerk van de cliënt
Werkt samen met ketenpartners in de hulpverlening
Deelt relevante informatie
Coördineert zorg
Kan duidelijk en to-the-point rapporteren
In de verslaglegging doet hij waarheidsgetrouwe bevindingen
Signaleert risico’s in de veiligheid en ontwikkeling van het kind
Pakt signalen van kindermishandeling adequaat op
Wil permanente educatie
Is lid van een beroepsvereniging
Neemt ruimte voor zelfreflectie en professionele autonomie

Eisen aan de opleiding
Minimaal hbo-opleiding
Minimaal opleiding die het hele terrein van gezinsvoogdij bestrijkt
Opleiden in risicomanagement
Aandacht voor diversiteitsaspecten
Aandacht voor therapeutische kwaliteiten als echtheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie
Opleiden in het bieden van structuur
Opleiden in het bieden van empowerment op meer controle en invloed van de jeugdige op eigen leven
Opleiden in relevante communicatieve competenties
Ervaring opdoen tijdens stages in de praktijk van de jeugdzorg
Zorg voor aanwezigheid van toereikende juridische kennis
Zorg voor aanwezigheid van toereikende kennis over ontwikkelingspsychologie en –psychopathologie
Zorg voor aanwezigheid van toereikende kennis over opvoedkunde en gezondheid
Zorg voor aanwezigheid van toereikende kennis over gedragsmatige aspecten
Zorg voor aanwezigheid van toereikende kennis over volwassenen(ggz)-problematiek
Zorg voor aanwezigheid van toereikende kennis over kindermishandeling

Eisen aan de organisatie
Visie op jeugdbescherming
Visie op risicomanagement
Beginner eerst kijken, dan meedoen
Doorgroei van ‘makkelijke’ naar ‘moeilijke’ casussen
Aanbod van functiescholing
Aanbod van methodiekscholing (Delta, Signs of Safety, Eigen Kracht)
Aanbod van scholing over omgaan met specifieke problematiek (lvg, gezinnen met geringe sociale redzaamheid)
Faciliteert intercollegiaal overleg en toetsing
Werkt met multidisciplinaire teamverbanden
Biedt wetenschappelijke en gedeelde praktijkkennis, inclusief hulpmiddelen en instrumenten aan
Caseload is opgebouwd op basis van matching tussen gezin en gezinsvoogd
Gezinsvoogd kan werk organiseren rondom gezin en niet rondom het bureau
Gezinsvoogd is altijd telefonisch en per e-mail bereikbaar
Optimale ICT-ondersteuning
Optimale fysieke ondersteuning, zoals beveiligde spreekkamers, ruimte voor overleg, administratieve ondersteuning
Duidelijke regie-afspraken met ketenpartners in het lokale veld
Duidelijke regie-afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming
Duidelijke regie-afspraken met de jeugdgezondheidszorg

Eisen voor de toekomst
Registratie in kwaliteitsregister
Tuchtrecht
Ethische code
Opstellen van een certificeringskader waaraan instellingen moeten voldoen
Een voogd werkt bij een gecertificeerde instelling
De voogd beschikt over recent VOG
Competentieprofiel is die van een generalist
Aangevuld met de competentie ‘overtuigingskracht’
Aangevuld met de competenties als creativiteit, durf, coachen
Aangevuld met de competentie ???

 

 


Tags: ,