Financiële tips

Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Neder­land (SBPN) stuurde ons de volgende tips voor pleeg­ouders.

Pleegzorguitkering
Neemt u een pleegkind op in uw gezin? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden verlof krijgen in de periode dat het kind bij u in huis komt. Tijdens dit verlof ontvangt u een pleegzorguitkering. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Op de website van het UWV vindt u hoe en wanneer u een pleegzorguitkering kunt aanvragen. Zoek onder het kopje: Ik krijg een kind (zwangerschap, adoptie en pleegzorg). De aanvraag moet gebeuren binnen acht weken vanaf de datum van het pleegcontract.

www.uwv.nl

Bijstandsverlening
Als pleegouders om welke reden dan ook geen pleeg­vergoeding (meer) ontvangen van de pleegzorgorganisatie, is er een vangnet via de gemeente op basis van de Wet Werk en Bijstand. Daar is jurisprudentie over. Het college kan bijstand verlenen aan het (minderjarige) pleegkind. De rechtsgrondslag hiervoor is gelegen in artikel 16 lid 1 WWB.

Belastingaftrek
Pleegouders kunnen elk jaar via de belasting geld ontvangen door de aftrek voor kinderen onder 21 jaar te gebruiken. Ze moeten dan over het hele jaar precies bijhouden wat ze aan het pleegkind hebben uitgegeven. Hier telt van alles mee, bijvoorbeeld huur, koop van een huis, gas, stroom, water, verzekering, vakantie, uitjes, kleding, schoenen, eten (10 euro per dag) en schoolkosten. Tel alles op en haal de ontvangen vergoeding eraf. Onder de streep blijft vaak meer dan 1800 euro over. De aftrek is per kwartaal en 450 euro moet worden aangetoond. Dit levert een bedrag tussen 1000 en 2000 euro op, afhankelijk van het inkomen van de pleegouders en de leeftijd van het kind. Indien men de bewijzen nog heeft, mag het geld maximaal 5 jaar met terugwerkende kracht worden gevraagd.

Wilt u reageren of meer weten over deze tips? Stuur dan een e-mail naar redactie@bijonspleegzorg.nl. Wij sturen uw bericht door naar de SBPN.


Tags: ,