Beschermingsmaatregelen 18+

De kinderbeschermingsmaatregelen, de (voorlopige) ondertoezichtstelling en de (tijdelijke of voorlopige) voogdij kunnen worden uitgesproken over minderjarigen. Dit betekent dat deze maatregelen kunnen worden genomen tot het achttiende levensjaar. Echter ook (jong)volwassenen kunnen (gedwongen) bescherming nodig hebben. Namelijk wanneer iemand niet (geheel) in staat is om de eigen belangen goed te behartigen of (volledig) voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de volgende mogelijkheden (afhankelijk van de problematiek): ondercuratelestelling, mentorschap of bewindvoering.

De voorkeur wordt gegeven aan een zo licht mogelijke maatregel. Ondercuratelestelling is de zwaarste maatregel. Indien een curatele wordt verzocht aan de rechtbank, wordt ook altijd de mogelijkheid van bewindvoering in combinatie met mentorschap overwogen.

Curatele
Het doel van de ondercuratelestelling is bescherming en vertegenwoordiging van de materiële en immateriële belangen van de curandus (= degene die onder curatele is gesteld). De curandus is in principe onbekwaam om rechtshandelingen te verrichten op het gebied van het vermogensrecht, personen- en familierecht, erfrecht, procesrecht en publiekrecht. Indien een curandus toch rechtshandelingen heeft verricht, zijn deze vernietigbaar of nietig. Het enkele beroep op de ondercuratelestelling is voldoende. Niet relevant is of men wist van de ondercuratelestelling.

Mentorschap
Het is ook mogelijk om voor iemand die op het persoonlijk vlak niet voor zichzelf kan zorgen een mentor te benoemen. De mentor neemt zoveel mogelijk in overleg met betrokkene beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap beschermt de nietvermogensrechtelijke belangen van de meerderjarige.

Bewindvoering
Het doel van de onder bewindstelling is de bescherming van de vermogensrechtelijke belangen van de meerderjarige. Op het moment dat er sprake is van een onder bewindstelling, worden alleen derden beschermd die niet wisten en niet konden weten van de bewindvoering en een overeenkomst hebben gesloten met de persoon die onder bewind staat.

Beschermingsmaatregel 18+ aansluitend op een kinderbeschermings-maatregel
Ruim voordat een pupil van Bureau Jeugdzorg de meerderjarigheid bereikt, zou overwogen dienen te worden of er voor de betreffende pupil een beschermende maatregel 18+ getroffen dient te worden. De maatregelen kunnen namelijk voor
de meerderjarigheid worden uitgesproken.

Aanvraag mentorschap of bewindvoering
Bewindvoering en/of mentorschap worden bij de rechtbank, sector kanton, aangevraagd. Voor de aanvraag zijn standaardformulieren beschikbaar. Zie de brochure van postbus 51 of www.rechtspraak.nl. Hierin is tevens informatie te vinden over wie de aanvraag kan doen, welke bijlagen moeten worden meegestuurd et cetera.

 


Tags: ,