Wijziging van wetgeving (2)

In oktober 2010 is een wetsvoorstel ingediend ter verbetering van de rechtspositie van pleegouders: het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg. Het wetsvoorstel bevat onder andere de volgende punten:

Hulpverleningsplannen kunnen alleen na overleg met pleegouders worden vastgesteld
Het voogdijplan of het gezinsvoogdplan van Bureau Jeugdzorg kan alleen worden vastgesteld na overleg met de pleegouders.

Instemmingsrecht pleegouders voor eigen rol in de hulpverlening
Voor het hulpverleningsplan pleegzorg is instemming van de pleeg¬ouders vereist voor wat betreft de omschrijving van de rol van de pleegouders in het hulpverleningsproces en de wijze waarop de begeleiding van de pleegouders wordt vormgegeven.

Vastlegging informatievoorziening aan pleegouders over het pleegkind
De zorgaanbieder pleegzorg verstrekt, zo mogelijk voorafgaand aan de plaatsing, aan de pleegouders informatie over feiten en omstandigheden die de persoon van de minder¬jarige of zijn opvoeding en verzorging betreffen. Voorwaarde is dat deze informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak van de pleegouder. De gegevens kunnen ook persoonsgegevens betreffende de gezondheid van het pleegkind bevatten. Deze regeling biedt meer ruimte aan de zorgaanbieder pleegzorg dan er nu is om informatie over het pleegkind aan de pleeg¬ouders te verstrekken.

Recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugdzorg
De vertrouwenspersoon heeft als doel cliënten in de jeugdzorg te helpen, zodat deze cliënten hun belangen inzake de benodigde jeugdzorg doeltreffender kunnen behartigen. Om dit te kunnen realiseren, bestaan de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon uit het informeren en adviseren over de (rechts)positie van cliënten binnen de jeugdzorg en het ondersteunen van cliënten bij het formuleren, indienen en afhandelen van hun klachten. De vertrouwens¬persoon werkt niet bij jeugdzorg en is dus onafhankelijk. Feitelijk kunnen pleegouders nu reeds gebruik van maken van de vertrouwenspersoon. Met dit wetsvoorstel wordt dit recht wettelijk vastgelegd.

Verplichte instelling pleegouderraden met formele zeggenschap
De pleegzorginstellingen (zorgaanbieders pleegzorg) zijn verplicht een pleegouderraad in te stellen, die zij om advies en instemming moeten vragen. Advies van de pleegouderraad is vereist voor fusies, belangrijke wijzigingen in de organisatie, inkrimping of uitbreiding van werkzaamheden, de begroting en jaarrekening e.d. Instemming is vereist met betrekking tot vaststelling of wijziging van het klachtenreglement, vaststelling of wijziging van reglementen voor pleegouders en vaststelling of wijziging van het privacyreglement.

De onderhoudsverplichting bij gezamenlijke pleegoudervoogdij vervalt
Als pleegouders de gezamenlijke voogdij uitoefenen over het pleegkind, zijn zij onderhoudsplichtig jegens het pleegkind. Vanwege deze onderhoudsverplichting hebben zij op dit moment geen recht op pleegvergoeding in geval van gezamenlijke voogdij. Het voorstel is om wettelijk te bepalen dat pleegouders die ge¬zamenlijk de voogdij op zich nemen, niet onderhoudsplichtig zijn. Dit betekent dat deze pleegouders recht houden op pleegvergoeding.

Verhoging van de pleegzorgvergoeding
De pleegzorgvergoeding zal gefaseerd worden verhoogd. Hier is reeds mee begonnen.


Tags: ,