Pgb geeft lucht

 

De komende jaren wil het kabinet extra bezuinigen in de zorg. Een van de voorgenomen maatregelen is een mega-ingreep in het persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunnen mensen zelf de zorg regelen die van-wege een ziekte of beperking nodig is. Het overgrote deel van de budget-houders zou deze toeslag om zelf zorg in te kopen dan kwijtraken. Dit is desastreus voor vele budgethouders, mantelzorgers en zorgaanbieders.

Voor pleeggezinnen die gebruikmaken van het pgb, bijvoorbeeld in de vorm van extra ondersteuning van een pleegkind of weekendopvang, is dit scenario ook rampzalig.

De Luchtkamer
Het huis van ambulant begeleider Anne Pillen ademt rust, warmte en gezelligheid uit. In ‘De Luchtkamer’ in Oosterhout biedt zij pleegkinderen met een pgb pedagogische begeleiding op maat in de vorm van buitenschoolse opvang, spelbegeleiding en sociale vaardigheidstraining. De kinderen krijgen ‘lucht’, omdat ze in een huiselijke sfeer nieuwe en positieve ervaringen kunnen opdoen. Ze knutselen in het gezellige atelier, gymmen op de speelzolder, rusten uit in de lees- en luisterkamer of struinen door de omliggende weilanden. Pillen: “Ik werk intensief samen met pleegouders en pleegzorgwerkers, sluit aan bij zorgteams en zorg voor maandelijkse rapportages over het verloop van de begeleiding.” Naast haar ervaring als pleegouder heeft zij een HBO-opleiding afgerond als creatief therapeut. “Ik heb jarenlange werkervaring op het gebied van agogische begeleiding.”

Kleinschalige hulpverlening
De zevenjarige Lieke wordt iedere woensdagmiddag met een busje naar De Luchtkamer gebracht. Het meisje volgt een individueel programma aan de hand van pictogrammen. Ze kletst met Anne Pillen over school, ze voeren samen de kippen, lezen een boekje, luisteren muziek en doen educatieve spelletjes. Na elke activiteit wordt een kaartje met pictogram omgedraaid. Op het laatste kaartje is een auto afgebeeld. Als Lieke dat kaartje heeft omgedraaid, komt pleegmoeder Mariëtte Brouwer haar weer ophalen. Brouwer is enorm blij met deze kleinschalige vorm van hulpverlening. “Op deze manier kunnen wij pleegzorg volhouden. Het was een hele stap om hulp in te schakelen. Ik had het zo druk en zag er tegenop om een pgb aan te vragen. Gelukkig heeft onze pleegzorgwerker Patty Hanssen daarbij geholpen.”

Lieke heeft een complexe ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen door een hersenbeschadiging. “Ze heeft veel structuur en sturing nodig”, vertelt haar pleegmoeder. “Met het pgb kan ik mensen inhuren die daarbij helpen.” Lieke kreeg van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie voor een logeerhuis en individuele begeleiding. Enerzijds ter ontlasting van haar pleegouders en anderzijds om de dagstructuur vast te houden, ook op de vrije woensdagmiddag.

“Het vragen van extra hulp is voor veel pleegouders een taboe”, zegt Anne Pillen. “Ze denken dat ze er altijd voor hun pleegkind moeten zijn.” Pillen spreekt ook uit eigen ervaring. “Ik ben zelf pleegouder van een inmiddels uitwonende volwassen pleegzoon met een beperking. De zorg voor hem was pittig. Als ik destijds meer had geweten over het pgb, had ik zeker overwogen hiervan gebruik te maken. Misschien had ik dan draagkracht gehad voor nog een pleegkind.”

Absolute meerwaarde
Pleegzorgwerker Patty Hanssen van De Zuidwester in Breda deed in vier pleeggezinnen ervaring op met pgb’s. “Een ambulant werker kan pleegkinderen de extra ondersteuning in hun ontwikkeling geven die je als pleegzorgwerker niet kunt bieden. Je hebt er simpelweg de tijd niet voor. Daarnaast worden pleegouders ontlast, wat hun draagkracht vergroot.” Ze vertelt over een pleeggezin waarin sprake was van een OTS. Vader had het gezag. “Het pleegkind had extra begeleiding nodig op school vanwege gedragsproblemen in de omgang met andere kinderen. Ik heb het aanvraagformulier van het CIZ ingevuld, gezorgd voor een recent en goed onderbouwd pleegzorgverslag met handtekening van vader, Bureau Jeugdzorg en pleegouders. Vader ging ermee akkoord dat de pleegouders het pgb zouden beheren. Bureau Jeugdzorg ging hier ook mee akkoord. Voor dit pleegkind was de extra hulp een stimulans voor haar ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied.” In een ander gezin dat Patty Hanssen begeleidt, krijgt het pleegkind met pgb een keer per maand weekendopvang bij een kennis van de pleegouders. (1) Hier wordt het budget door Bureau Jeugdzorg beheerd. In de overige twee pleeggezinnen is Anne Pillen de ambulant werker via het pgb. “De hulp van Anne is ondersteunend bij de ontwikkeling van de pleegkinderen en ontlast de pleegouders”, zegt Hanssen. “Ik zie een absolute meerwaarde van de inzet van een ambulant werker en wil waar nodig gebruik blijven maken van een pgb. Ik hoop dat deze ondersteuning nog aan veel pleegkinderen en hun pleegouders zal worden geboden.” Dat laatste is zeer de vraag als de bezuinigingsplannen van het kabinet doorgaan.

Per Saldo
“In de huidige situatie komen pleegkinderen met een beperking en een hulpvraag in aanmerking voor een pgb”, zegt Hans van der Knijff, adviseur van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb. “Je vraagt geen pgb aan, maar een indicatie voor AWBZ-zorg. Dan kun je kiezen voor een pgb. Bij de gemeente is er ook de keuze tussen levering in natura en pgb. Aanvragen doe je via Bureau Jeugdzorg als het kind niet ouder is dan 18 jaar en alleen een psychiatrische aandoening heeft. Voor alle andere beperkingen ga je naar het CIZ. Voor zaken uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ga je naar de gemeente. Als de biologische ouders het pgb-bedrag niet kunnen beheren, kan de rechtbank de pleegouders aanstellen als bewindvoerder of curator. De Sociale Verzekerings¬bank kan de salarisadministratie uitvoeren, maar het overige deel van het beheer doen zij niet.”

Furieus

Per Saldo is furieus over de bezuinigingsplannen. “We hebben de afgelopen periode constructief meegedacht met het ministerie. Uiteraard met het doel om de mensen die hun leven op touw hebben gezet met het pgb, er zo min mogelijk onder te laten lijden. Jarenlange ontwikkeling van gewenste en relatief goedkope zorg dreigt nu volledig te verdwijnen.”

======
KADER
======

www.pgb.nl

Voor meer informatie over De Luchtkamer kunt u een e-mail sturen naar: ampillen@xs4all.nl

(1) Per 1 januari 2011 kan alleen nog logeeropvang worden geïndiceerd als mantelzorgers overbelast zijn en het kind volgens AWBZ-normen permanent toezicht nodig heeft.


Tags: ,