Alliantie Kind in Gezin

10.000 kinderen naar gezinnen
In Nederland wonen 44.000 kinderen niet meer in hun eigen gezin. Ruim de helft daarvan groeit op in een pleeggezin. Ieder kind heeft recht op een plek in een gezin. Toch verblijven maar liefst 20.000 kinderen in tehuizen of inrichtingen.

De onlangs opgerichte Alliantie Kind in Gezin wil bereiken dat binnen tien jaar minstens de helft van deze kinderen een thuis krijgt in een pleeggezin, gezins­huis of jeugdzorgboerderij. Drie initiatief­nemers vertellen over hun krachten­bundeling.

Gerard Besten, directeur van Gezinshuis.com, is een van de initiatiefnemers. Zijn organisatie Gezinshuis.com start en ondersteunt gezinshuizen door heel het land. “Nederland telt in verhouding het grootste aantal uithuisgeplaatste kinderen in Europa”, zegt Besten. “De afgelopen jaren lag het accent in de jeugdzorg vooral op voorkoming van uithuisplaatsing. De aandacht voor kinderen in de residentiële zorg bleef achter. Ook zien we op dit gebied weinig innovatie. De Alliantie wil deze kinderen een plek in een gezin geven. Kinderen gedijen het beste in een kleinschalige woonvorm met vaste opvoeders. Zo kan er een band ontstaan tussen kinderen en hun opvoeders. In de residentiële zorg is dat een stuk lastiger, omdat kinderen met veel verschillende volwassenen te maken krijgen.”

Fundamentele verschuiving
De Alliantie wil een fundamentele verschuiving in de jeugdzorg teweeg brengen. Besten: “Ons streven is om voor 2020 aan 10.000 kinderen in de residentiële jeugdzorg een duurzaam alternatief te bieden in een gezinsvorm. Dit zijn deels nieuwe initiatieven en deels plaatsingen in bestaande jeugdzorgorganisaties. We hebben gekozen voor een Alliantie, omdat we zoveel mogelijk partijen binnen en buiten de jeugdzorg bij het initiatief willen betrekken. Zo willen we een grote beweging in gang zetten. We ondersteunen en versterken initiatieven en proberen de politiek te beïnvloeden. Ook ontwikkelen we een keurmerk voor gezinshuizen en een beroepsvereniging voor gezinshuisouders. Onze uitgangspunten hebben we verwoord in een manifest.”

Kinderpostzegels
Een andere kartrekker is Stichting Kinderpostzegels Nederland, die werkt vanuit het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. Hierin staat geschreven dat een ander gezin het beste alternatief is, als een kind niet meer thuis kan wonen. “Wij ondersteunen projecten voor kwetsbare kinderen op het gebied van ontwikkeling en veiligheid”, vertelt directeur Ilja van Haaren. “De komende jaren staat het thema veiligheid centraal. We gaan aan de slag met projecten in opvoedondersteuning om uithuisplaatsing te voorkomen. Daarnaast is het helpen van uithuisgeplaatste kinderen een speerpunt.”

Volgens Van Haaren voelen kinderen zich soms onveilig in een grootschalige woonvorm. “Ze krijgen niet altijd de individuele aandacht die nodig is. In de geborgenheid van een gezin kunnen kwetsbare kinderen evenwichtiger opgroeien en relaties aangaan. De ideeën van de Alliantie sluiten hier mooi op aan. Samenwerkende partijen kunnen een verschil maken. Iedere alliantiepartner heeft een toegevoegde waarde.” Zo is Stichting Kinderpostzegels Nederland actief in het Better Care Network, een internationaal netwerk dat kennis uitwisselt over alternatieven voor residentiële opvang in ontwikkelingslanden. “Ook hebben we al meer dan zestig jaar ervaring op het gebied van pleegzorg in Nederland. We zijn een neutrale partij die het kind centraal stelt.”

Begaanbaar pad
Ook de Rudolphstichting is een alliantiepartner van het eerste uur. Deze stichting ontwikkelt vernieuwende projecten voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Een belangrijke activiteit is het starten en ondersteunen van gezinshuizen. Directeur Gerard de Jong ziet het plaatsen van 10.000 kinderen in gezinnen als een begaanbaar pad. “Voor 10.000 kinderen zijn 1500 tot 2000 gezinsvormen nodig. Nederland telt 500 gemeenten. Dat is dus drie à vier gezinsvormen per gemeente. We zullen ook onze eigen organisaties onder de loep moeten nemen. De afgelopen drie jaar hebben zich 300 nieuwe paren aangemeld om gezinshuisouders te worden. Er is een latente ruimte die we nog niet gevonden hebben.” Hij is van mening dat de Alliantie op het juiste moment is opgericht. “Het maatschappelijke besef van de waarde van kleinschalige voor­zieningen groeit. Ook sluit onze aanpak aan bij de plannen van de regering om de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij gemeenten te leggen.”

Pleegzorg
De Alliantie is voornemens om ook pleegzorgorganisaties bij de plannen te betrekken. De Jong: “Gezinshuis.com en de Rudolphstichting zijn meer gericht op de residentiële zorg, dus die contacten waren er het eerst. Met pleegzorgorganisaties hebben we nog weinig contacten gelegd, maar dat gaat zeker gebeuren.” Hij benadrukt dat gezinshuizen geen concurrenten zijn van pleegzorg. “Kinderen moeten in eerste instantie hulp krijgen in hun eigen gezin, zodat uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Op dat gebied kunnen we binnen de Alliantie bijvoorbeeld samenwerken met de Eigen Kracht Centrale. Een volgende stap is pleegzorg. Een pleeggezin is persoonlijker en natuurlijker dan een gezinshuis. Kinderen in een pleeggezin hebben vaak te maken met problemen van hun ouders. De derde stap is een gezinshuis. De problemen van kinderen in een gezinshuis zijn doorgaans complexer van aard. Ook is een gezinshuis duurder en groter dan een pleeggezin.”

De alliantiepartners roepen geïnteresseerde organisaties op om deel te nemen aan de Alliantie en het manifest te ondertekenen. <

www.inhuisplaatsen.nu


Tags: ,