Medische zorg

Bij elke pleeggezinplaatsing doen zich situaties voor waarbij het pleegkind medische zorg nodig heeft. Wat kan en mag je in zo’n situatie als pleegouder?

Om een medische behandeling te (mogen laten) verrichten, is toestemming nodig van de patiënt (hier: het pleegkind) van zestien jaar en ouder. Voor medische behandeling van een kind tot twaalf jaar moet(en) de ouder(s) met gezag of de voogd toestemming geven.

Voor een medische behandeling van een kind tussen de twaalf en zestien jaar is toestemming van zowel het kind als de ouder(s) met gezag of voogd nodig. In deze leeftijdsfase is dus dubbele toestemming vereist. Echter van deze dubbele toestemming kan worden afgeweken als de medische behandeling noodzakelijk is en het kind die behandeling weloverwogen blijft wensen.

De pleegouder kan dus geen toestemming verlenen voor een medische behandeling van het pleegkind, tenzij de pleegouder de voogdij heeft over het pleegkind. Boven­dien is voor minderjarigen vanaf twaalf jaar naast toestemming van de voogd of de ouder(s) met gezag, toestemming van het kind zelf nodig. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar die onder toezicht zijn gesteld, kan de kinderrechter vervangende toestemming verlenen. Dit kan wanneer de ouder(s) met gezag geen toestemming verleent (verlenen) voor de medische be­han­deling.

Bureau Jeugdzorg (de gezinsvoogd) kan de rechter om deze vervangende toestemming verzoeken. De kinder­rechter kan deze vervangende toestemming verlenen als er sprake is van ernstig gevaar voor de gezondheid van de minderjarige. Hoewel de wetgever deze mogelijkheid van vervangende toestemming niet heeft geregeld voor minderjarigen van twaalf tot zestien jaar die onder toezicht staan, mag er van uit worden gegaan dat Bureau Jeugdzorg een dergelijk verzoek ook kan doen voor deze groep minderjarigen.

In de praktijk blijkt dat niet alle partijen, inclusief artsen, op de hoogte zijn van het toestemmingsvereiste van de ouder(s) met gezag/ voogd van het minderjarige kind. De pleegouders moeten daarom bij de (rechts)persoon die een geneeskundig beroep of bedrijf uitoefent, duidelijk maken wie het gezag/de voogdij heeft.

Een nieroperatie voor Annika

Annika is zeven jaar. Ze staat onder toezicht en is in een pleeggezin geplaatst. Zij heeft een afwijking in haar nieren, waardoor een nier moet worden verwijderd. Voor de operatie is toestemming nodig van haar moeder, die het gezag heeft. Indien de moeder de toestemming weigert, kan Bureau Jeugdzorg de kinderrechter vervangende toestemming verzoeken. Gezien de noodzaak van de operatie zal de kinderrechter deze toestemming dan ook verlenen.

Tumor verwijderen

Victor is veertien jaar en staat onder voogdij. Er is bij hem een tumor vastgesteld. De artsen adviseren een ingrijpende operatie. Zowel Victor als zijn voogd moeten toestemming verlenen voor de operatie. Indien de voogd toestemming weigert, kan de operatie doorgang vinden als Victor de operatie weloverwogen blijft wensen en de operatie noodzakelijk is. <

Mariska Kramer is werkzaam als advocaat voor het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering en werkt als zelfstandig advocaat in Amsterdam aan de Middenweg 57a.


Tags: , ,