Pleegouders en leerplicht

Martijn (8 jaar) woont sinds een aantal weken in een pleeggezin. Voordat hij in het pleeggezin werd geplaatst, woonde hij bij zijn ouders waar het niet goed ging. Martijn kan vanwege de afstand niet op zijn oude school blijven. Wie moet Martijn op een nieuwe school inschrijven en hoe zit het met de leerplicht als Martijn niet naar school wil?

De (pleeg)ouders (lees hier: pleegouders als verzorgers en de ouder met gezag) zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun (pleeg)kinderen geregeld de school bezoeken. In de leerplichtwet staat onder meer op welke leeftijd de leerplicht begint en eindigt, wanneer er vrijstelling kan worden verleend en wat er van (pleeg)ouders, voogd en leerling wordt verwacht. De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. Een pleegkind dat op 16 november vijf jaar wordt, is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van december. Meestal gaan kinderen al op vier­jarige leeftijd naar school. Dit is geen verplichting, maar wel aan te raden om achterstand te voorkomen.

De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een leerling zestien jaar is geworden of aan het einde van het twaalfde schooljaar. In het laatste geval kan een jeugdige al voor zijn of haar zestiende jaar niet meer leerplichtig zijn als hij of zij een klas heeft overgeslagen. Pleegouders zijn (als verzorgers) verplicht ervoor te zorgen dat het pleegkind als leerling van een school is ingeschreven en dat het pleegkind de school geregeld bezoekt. Deze verplichtingen gelden eveneens voor de ouder(s) met gezag of voor Bureau Jeugdzorg als voogd (wettelijk vertegenwoordiger, dus niet in geval van een ondertoezichtstelling!). Het lastige is dat de wetgever dus meerdere personen noemt die verantwoordelijk zijn voor de inschrijving en het toezien op schoolbezoek.

Inschrijving en uitvoering

Staat het pleegkind onder voogdij van Bureau Jeugdzorg dan geeft de wet aan dat zowel pleegouders als Bureau Jeugdzorg als voogd verplicht zijn het pleegkind in te schrijven. Bureau Jeugdzorg heeft hierover waarschijnlijk beleid vastgesteld. Het is raadzaam voor pleegouders om te overleggen met de voogdijwerker over de inschrijving. Als er geen vast beleid is, is het verstandig hierover afspraken te maken. Veelal zullen instellingen de pleegouders (en niet de ouder met gezag) verantwoordelijk houden voor zowel de inschrijving als de schoolgang. Vooral dat laatste is voor pleegouders praktischer uitvoerbaar, dus daarom zullen zij veelal als eerstverantwoordelijke worden gehouden.

Bij een vrijwillige plaatsing moeten pleegouders over inschrijving en schoolgang afspraken maken met de gezagdragende ouders. Bij een ondertoezichtstelling moeten afspraken gemaakt worden met de gezinsvoogd (Bureau Jeugdzorg).

Pleegouders dienen de leerplicht na te leven. U kunt uw pleegkind niet zomaar thuishouden of met vakantie gaan in schooltijd. U handelt overeenkomstig de leerplichtwet als u de gemaakte afspraken met de school en de leerplichtambtenaar bent nagekomen en al het redelijke hebt gedaan om uw pleegkind de school te laten bezoeken.

Voor jonge pleegkinderen met problematisch gedrag, kan schoolgang een overbelasting betekenen. U mag uw vijfjarig pleegkind, mits in goed overleg met de schooldirecteur, maximaal vijf uur per week thuishouden. Boven de twaalf jaar is de leerling medeverantwoordelijk voor het schoolbezoek. Al hij/zij zonder uw medeweten spijbelt, wordt hij/zij daar zelf op aangesproken en bestraft door de schoolleiding. <

Mariska Kramer is werkzaam als advocaat voor het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering en werkt als zelfstandig advocaat in Amsterdam aan de Middenweg 57a.


Tags: ,