Wie komt er voor mij op?

Auteur: Jolanda Stellingwerff  

Met het groter en professioneler worden van organisaties, waarbij regels en finan­cieringsstromen soms ondoor­zichtig zijn, kan het moeilijk zijn om je weg te vinden als je iets nodig hebt of als je ergens invloed op wilt uitoefenen. Ook voor het delen van ervaringen zijn de juiste mensen niet altijd voor handen. Gelukkig zijn er in de jeugdzorg en in de pleegzorg verschillende organisaties die daarbij kunnen helpen.

LOPOR: inspraak in beleid

Iedere pleegzorginstelling is verplicht een pleegouderraad (POR) te formeren. Op dit moment is er een overkoepelende landelijke vereniging in oprichting: de LOPOR. De LOPOR is een formele voortzetting van het informele overleg tussen de vertegenwoordigers van de verschillende pleegouder­raden in het land. Het doel is advisering, ondersteuning en vertegenwoordiging van pleegouderraden. Hierbij is de LOPOR gesprekspartner voor diverse landelijk opererende organisaties zoals de overheid, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Meer informatie is te vinden op: www.lopor.org of via info@lopor.org.

NVP: al 60 jaar dé landelijke pleegzorgorganisatie

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) is er al zestig jaar voor pleegouders, (pleeg-)kinderen en iedereen die bij pleegzorg betrokken is. De helpdesk is er voor informatie en advies en de NVP organiseert ontmoetingsdagen, thema-avonden en gespreksgroepen. In 2010 richt de NVP zich op haar kerntaken als belangenbehartiger van pleeg­gezinnen en als bruggenbouwer en bemiddelaar tussen pleeggezinnen, overheid en zorginstellingen. Dit jaar bestaat de NVP zestig jaar. Wie jarig is, trakteert! Daarom biedt de NVP pleegouders die nog geen lid zijn, een jaar gratis lidmaatschap aan. Zo kan iedere pleegouder profiteren van informatie, advies en individuele ondersteuning. Pleegouders kunnen hun cadeau ophalen via www.denvp.nl. Bellen of mailen kan via: 030 – 293 15 00 of info@denvp.nl.

SBPN: voor pleeggrootouders

De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Neder­land (SBPN) helpt grootouders die hun kleinkinderen opvoeden. De stichting:

beantwoordt vragen over mogelijke ondersteuning,

geeft voorlichting over financiële regelingen,

organiseert jaarlijks een landelijke pleeggrootouderontmoetingsdag, waarbij ook kleinkinderen van harte welkom zijn,

geeft informatie over lotgenoten in de buurt,

wijst jeugdzorginstellingen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de opvoedkwaliteiten van grootouders wanneer kinderen niet langer thuis kunnen wonen,

maakt bij beleidsmakers, instellingen en het grote publiek bekend dat deze groep opvoeders goud waard is.

Aan de SBPN zijn meer dan driehonderd grootouders die hun kleinkinderen opvoeden verbonden. Contact opnemen kan via de telefoon 0548 – 364 844 of via de website www.pleeggrootouders.nl. Mailen kan ook: mirteloeffen@bmc.nl.

Stichting Pleegwijzer

De Stichting Pleegwijzer maakt zich sterk voor ondersteuning en belangenbehartiging door en voor pleegouders in Groningen en Drenthe. Dit gebeurt in samenspraak met en gesubsidieerd door beide provincies. Pleegwijzer organiseert thema-avonden, koffiecontactgroepen en diverse andere activiteiten, ook voor Eigen Kinderen in Pleeggezinnen (EKIP). Pleegouders kunnen ook met vragen of problemen bij de pleitbezorgers terecht. Daarnaast laat Pleegwijzer de stem van pleegouders horen in het structureel overleg met de diverse professionele instanties in de regio. Kijk voor meer informatie op www.pleegwijzer.nl of neem contact op via info@pleegwijzer.nl of bel met 06 – 22 49 30 16.

Pleegoudersupport Zeeland

Pleegoudersupport Zeeland stelt zich ten doel om de positie van pleegouders in Zeeland te versterken. Dit wil zij doen door middel van deskundigheidsbevordering, het geven van informatie en advies aan pleegouders en instellingen die betrokken zijn bij pleegzorg, door het aanbieden van activiteiten die de onderlinge contacten vergroten en door het ontwikkelen van projecten die als doel hebben het werken als pleegouder te ondersteunen. Stichting Pleegoudersupport is er voor alle Zeeuwse pleegouders. Meer informatie op www.pleegoudersupportzeeland.nl.

Pleegzorg Advies Nederland

Pleegzorg Advies Nederland richt zich op het verbinden van de verschillende partijen binnen pleegzorg. Het adviesbureau ondersteunt zowel kleine en grote organisaties als medezeggenschapsorganen. Daarbij wordt vooral ingezet op innovatie en lange termijn strategieën. Het doel is hulp bieden om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorg rondom pleegkinderen vorm te geven en waar mogelijk te verbeteren. De adviseurs van Pleegzorg Advies Nederland hebben veel kennis van en ervaring met pleegzorg. Meer informatie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek: www.pleegzorgadvies.nl, info@pleegzorgadvies.nl, telefoon 013 – 5364326 / 0113 – 352771.

Landelijk Pleegzorg Panel

Het landelijk Pleegzorg Panel is een internetpanel bestaande uit (ervarings)deskundigen uit de pleegzorg. Maximaal eenmaal per maand worden de panelleden via internet om hun mening gevraagd over uiteenlopende pleegzorg­onderwerpen. Iedereen die zich betrokken voelt bij pleegzorg kan er aan deelnemen. Het doel van het panel is het verbeteren van de onderlinge beeldvorming en hiermee een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van pleegzorg in Nederland. De verkregen kennis en informatie wordt daarnaast ingezet in de pleegzorgpraktijk door o.a. de politiek en/of de uitvoerende organisaties te informeren over de uitkomsten. Informatie en aanmelden: www.pleegzorgpanel.nl

Forum WAT?!

Op het forum van de WAT?!-krant wisselen jongeren in pleeggezinnen, pleegkinderen en kinderen van pleeg­ouders, ervaringen uit, geven elkaar tips en discussiëren over relevante onderwerpen. Meedoen kan na registratie op www.watkrant.nl/forum.

Cliënten in de jeugdzorg

Voor cliënten in de jeugdzorg, ouders en pleegkinderen, is er de mogelijkheid om contact te zoeken met een cliënt­vertrouwenspersoon jeugdzorg. Bijvoorbeeld wanneer er klachten zijn over behandeling door Bureau Jeugdzorg of een instelling of wanneer er vragen zijn over besluiten die door een instelling worden genomen. Een grote organisatie is het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (www.akj.nl). Het Landelijke Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) is de landelijke belangenorganisatie van en voor cliënten in jeugdzorg. Het LCFJ wil de participatie van cliënten in de jeugdzorg bevorderen, wil vanuit cliëntenperspectief een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg en wil dat de stem van de cliënt in de jeugdzorg gehoord wordt (www.lcfj.nl).

Specialisaties

Voor specifieke situaties en problemen zijn veel gespecialiseerde belangenverenigingen of stichtingen. We noemen er enkele, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer.

• De Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich actief inzet voor ouders en andere familieleden van druggebruikers (www.lsovd.nl).

• De Stichting Labyrint-In Perspectief zet zich in voor familieleden en direct betrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen (www.labyrint-in-perspectief.nl).

• ‘De Knoop’ is een algemene landelijke vereniging voor hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom die ondersteuning biedt door middel van informatie, onderling contact, gespreksgroepen, ontmoetingsdagen, provinciale en landelijke themabijeenkomsten (www.deknoop.org).


Tags: ,