Agenda > Berichten > Internet

Sneller veilig gevoel in pleeggezin

Minister Rouvoet besloot in 2009 om de financiële positie van pleegouders te verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om een vergoeding die de gemiddelde kosten voor de verzorging en de opvoeding van een pleegkind dekt. Hiervoor moet het huidige systeem van vergoedingen (kinderbijslag, pleegvergoeding) en kosten (ouderbijdrage) veranderen. Daar zijn wetswijzigingen voor nodig. Daarom wordt de verhoging in fases ingevoerd, sinds 1 januari 2010 gebeurt dit met € 200,- per jaar. Deze verhoging komt bovenop de jaarlijkse indexering.

De bedragen voor 2010 zijn:

 
Leeftijd

Bedrag p. mnd

p. dag

 

0 t/m 8 jaar

€ 484
€ 15,90

 

9 t/m 11 jaar

€ 490

€ 16,10

 

12 t/m 15 jaar

€ 533

€ 17,51

 

16 t/m 17 jaar

€ 589

€ 19,36

 

18 jaar en ouder
€ 595

€ 19,56

De toeslag bedraagt € 3,17.

Betere rechtspositie

De ministerraad heeft op 14 januari ingestemd met een wetsvoorstel ter verbetering van de rechtspositie van pleegouders. Voortaan worden hulpverleningsplannen pas na overleg met pleegouders vastgesteld. Pleegouders krijgen instemmingsrecht over hun rol in de hulpverlening en de informatievoorziening aan hen wordt wettelijk vast­gelegd. Ook krijgen pleegouders het recht een vertrouwenspersoon in te schakelen bij problemen met Bureau Jeugdzorg of met de pleegzorginstelling. Verder moeten de pleegouderraden (POR) bij pleegzorg­instellingen medezeggenschap krijgen. Voor het voorstel echter wordt uitgevoerd, moet de Raad van State advies geven en de Tweede Kamer akkoord gaan.

(Ministerie voor Jeugd en Gezin)

Voorjaarskamp JiP 13-15 mei 2010

De stichting Jongeren in Pleeggezinnen (JiP) organiseert in de meivakantie voor het eerst een kampweekend voor pleegkinderen en kinderen van pleegouders in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar. Het weekend vindt plaats van 13 tot en met 15 mei. Voor meer informatie en aanmelden: kijk op www.stichtingjip.nl of neem contact op met Koen Melis, voorzitter stichting JiP: 06-46199513.

Psychische problemen

In de jeugd-ggz en de vrijwillige hulpverlening worden meer autochtone kinderen behandeld, terwijl dat voor allochtone kinderen juist geldt in de
justitiële jeugdinrichtingen en de gedwongen hulp. Hun problemen zijn echter vrijwel gelijk. Onderzoek van Stichting De Jutters, een instelling voor jeugd-ggz, laat zien dat allochtone kinderen vaker in de criminaliteit belanden, omdat psychische stoornissen bij hen niet of te laat worden behandeld. Alloch­tone kinderen ontwikkelen even vaak een stoornis als autochtone kinderen. Autochtone kinderen worden echter twee keer zo vaak behandeld. Onder­zoeker Albert Boon denkt dan ook dat overlast en criminaliteit daardoor vaker voorkomen dan nodig is.

(Volkskrant)

Autisme vaststellen bij tweejarigen

Kinderpsychiater Emma van Daalen promoveerde 14 januari met een proefschrift waaruit blijkt dat autisme al bij tweejarige kinderen betrouwbaar is vast te stellen. Van Daalen onderzocht tweehonderd kinderen met ontwikkelingsproblemen, bij tachtig kinderen werd autisme vastgesteld.
Toen de kinderen drieënhalf waren, de leeftijd waarop de diagnose met zekerheid is vast te stellen, bleek dit voor 90 procent van de kinderen te kloppen. Van Daalen vindt dat kinderpsychiaters bij jongere kinderen niet zomaar moeten besluiten het nog even aan te zien. Een vroege diagnose betekent dat de behandeling vroeg kan beginnen, waardoor achterstanden beperkt kunnen worden.

(Universiteit Utrecht)

Pleegzorgsymposium 2010

Op donderdag 10 juni vindt in De Reehorst te Ede het symposium pleegzorg plaats. Titel is ‘In- and outside the bubble…’ en alle betrokkenen in de pleegzorg, van werkers tot pleegouders, zijn welkom. Zie ook www.pleegzorg.nl.

Register

2009

Het register met een overzicht van de artikelen die in 2009 verschenen in Mobiel vindt u hier (PDF-bestand).


Tags: ,