Pleegouders en de pleegzorginstelling

In het vorige nummer schreef ik in deze rubriek over het blokkaderecht in de praktijk en mogelijke ondersteuning van de pleegzorgbegeleider bij het opstellen van een brief hierover. Dit leidde tot reactie bij pleegouders. De pleegouders in kwestie geven aan dat zij dergelijke ondersteuning van de pleegzorgbegeleider niet (verwachten te) krijgen. Volgens de pleegouders schaart de pleegzorgbegeleider zich per definitie achter het beleid van Bureau Jeugdzorg.

In mijn praktijk als advocaat merk ik dat pleegouders wisselende ervaringen hebben als het gaat om ondersteuning door de pleegzorgbegeleider. Sommige pleegouders ervaren steun van de pleegzorgbegeleider als er sprake is van verschil van mening met Bureau Jeugdzorg. Andere pleegouders ervaren in zo’n geval geen steun. Naar mijn mening mag een pleegouder in geval van verschil van mening met Bureau Jeugdzorg ondersteuning van een pleegzorgbegeleider verwachten. Ik bedoel met ondersteuning in dit geval bijvoorbeeld het helpen met het opstellen van een brief, het inwinnen van juridische informatie of -in complexe zaken- het doorverwijzen naar de juiste persoon/ instantie zoals de vertrouwenspersoon of het Advies-en Klachtondersteuningsbureau. Dergelijke ondersteuning kan ook worden geboden als de zorgaanbieder pleegzorg niet de visie van de pleegouders deelt.

Indien de zorgaanbieder pleegzorg (de pleegzorginstelling of de instelling voor jeugd en opvoedhulp waar pleegzorg onder valt) echter de visie van de pleegouders over het kind wel deelt, dan mag naast de hierboven beschreven ondersteuning ook stellingname van de zorgaanbieder pleegzorg worden verwacht.

Verantwoordelijkheid

De zorgaanbieder pleegzorg heeft namelijk een eigen wettelijke verantwoordelijkheid, te weten het waarborgen van de ontwikkeling van het pleegkind in het pleeggezin. Het is derhalve mogelijk dat de zorgaanbieder pleegzorg een andere visie heeft over wat goed is voor het pleegkind dan de visie van Bureau Jeugdzorg. Het is niet zo dat de zorgaanbieder pleegzorg het per definitie eens moet zijn met Bureau Jeugdzorg. Het argument dat in de praktijk nog wel eens wordt gebruikt, namelijk dat Bureau Jeugdzorg het beleid bepaalt, doet hier niets aan af. Het is immers de kinderrechter die bij verschil van mening uiteindelijk beslist.          <

Een praktijkvoorbeeld:

Erik (7) woont vanaf zijn babytijd in een pleeggezin. De moeder van Erik is ontheven van het ouderlijk gezag en is niet in staat om voor Erik te zorgen. De vader heeft nimmer het gezag uitgeoefend en maakt geen deel uit van het leven van Erik. De voogdij ligt bij Bureau Jeugdzorg. Na enige jaren verzoekt de vader om een omgangsregeling. Dit wordt door Bureau Jeugdzorg gehonoreerd. Niet veel later verzoekt de vader om met het gezag te worden belast, hetgeen door de rechter wordt toegewezen. Tegelijk met de gezagswijziging wordt een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing uitgesproken. Na verloop van tijd geeft de vader, die inmiddels een eigen gezin heeft, te kennen dat hij wil dat Erik bij hem wordt geplaatst. Bureau Jeugdzorg is van mening dat dit in het belang van Erik is. De pleegouders vinden een overplaatsing van Erik geenszins in zijn belang gelet op de vele jaren die hij al bij hen woont. De pleegzorginstelling onderschrijft de visie van de pleegouders. De pleegouders verzoeken Bureau Jeugdzorg af te zien van wijziging in de verblijfplaats. Bureau Jeugdzorg blijft bij het besluit dat Erik bij zijn vader zal worden geplaatst. De pleegouders verzoeken hierop de rechter om de machtiging tot uithuisplaatsing te beperken tot hun gezin (lees: de machtiging op hun naam te stellen). De zorgaanbieder pleegzorg ondersteunt ter zitting het verzoek van de pleegouders bij monde van hun gedragsdeskundige en de teamleider pleegzorg. De kinderrechter wijst het verzoek van de pleegouders toe, hetgeen betekent dat Bureau Jeugdzorg Erik niet mag overplaatsen naar zijn vader.

Mariska Kramer is werkzaam als advocaat voor het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering en werkt als zelfstandig advocaat in Amsterdam aan de Middenweg 57a.


Tags: ,