agenda > berichten > internet

Discussie online

Het Landelijk Pleegzorg Panel is een internetpanel dat de mogelijkheid biedt om online meningen, ervaringen en kennis over pleegzorggerelateerde onderwerpen te delen. Iedereen die zich betrokken voelt bij pleegzorg kan gratis panellid worden. Panelleden ontvangen de resultaten van de vragen en stellingen in hun mailbox. Niet-leden kunnen de beknopte resultaten op de website lezen. De eerste officiële vraag had als onderwerp de werking van relaties in pleegzorg. Het blijkt dat investeren in de kwaliteit van de relaties een positieve uitwerking heeft op de pleegzorgplaatsingen. Als onderwerp voor de nieuwe panelvraag is de stelling gekozen die u ook in de volgende Mobiel kunt lezen: is wachtlijstbeheer of overbruggingshulp een oplossing voor de wachtlijsten of een wassen neus? De resultaten komen op de website van het panel en in Mobiel 6. Meer over de initiatiefnemers leest u op pagina 8 en 9, de website van het panel is www.pleegzorgpanel.nl.

Verlagen caseload gezinsvoogd onhaalbaar

Het verlagen van het aantal kinderen dat onder toezicht staat van een gezinsvoogd is volgens de MOgroep Jeugdzorg tijdens deze kabinetsperiode onhaalbaar. Na Prinsjesdag bleek dat er te weinig geld beschikbaar komt voor jeugdbescherming, waardoor Bureau Jeugdzorg onvoldoende gezinsvoogden kan inzetten. Al in 2007 werd in het zogenaamde Deltaplan Gezinsvoogdij bepaald dat er een lagere caseload moest komen. Uitvoering van dat Deltaplan werd tot nog toe betaald door te bezuinigen op andere taken en doordat de provincies incidenteel financieel bijsprongen. In 2010 vallen deze middelen weg, waardoor de caseload weer stijgt.
(MOgroep)

Volledige uitkering alleenstaande pleegouders

Alleenstaande ouders met pleegkinderen boven de achttien worden nu nog gekort op hun uitkering of AOW. Zij worden gezien als volwassenen die een huishouden delen. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken vindt dit ongewenst en wil dit per 1 januari 2010 veranderen. Volwassen pleeg- en stiefkinderen worden dan voor de sociale zekerheid gelijkgesteld aan volwassen eigen kinderen. Alleenstaande ouders met een volwassen pleegkind krijgen dan een volledige uitkering. Voorwaarde is wel dat deze ouder kinderbijslag of een pleegvergoeding ontving toen het kind minderjarig was.
(Sociale Zaken)

Praten voorkomt crimineel gedrag

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht onderzochten vijf jaar lang hoe ouders en kinderen met elkaar omgaan. Wat blijkt? Crimineel gedrag door jongeren hangt mede af van hoe goed ouders en kinderen met elkaar omgaan. Een snelle afname van communicatie tussen ouders en kind tijdens de tienerjaren, verhoogt het risico op crimineel gedrag. Jongeren tussen de dertien en zeventien jaar vertellen minder aan hun ouders over bijvoorbeeld vriendschappen en vrijetijdsbesteding en ouders vragen minder door en stellen minder regels. De onderzoekers vinden dat ouders gemotiveerd moeten worden meer met hun kinderen te blijven praten en te ondernemen.
(Universiteit Utrecht)


Tags: ,