Gezamenlijke voogdij omzetten in eenhoofdige voogdij

Tijdens het onderzoek naar ontheffing van het gezag van de moeder heeft de raadsonderzoeker aan de pleegouders gevraagd of zij de voogdij op zich willen nemen (als de moeder wordt ontheven van haar gezag). De pleegouders geven aan dit graag te willen. De Raad verzoekt hierop om een ontheffing van het gezag van de moeder en om de pleegouders gezamenlijk met de voogdij te belasten. De Raad heeft de pleegouders echter niet geïnformeerd over een belangrijk negatief gevolg van gezamenlijke voogdij: namelijk dat de pleegoudervergoeding komt te vervallen. Als de pleegouders dit hadden geweten dan had één van hen de voogdij op zich genomen (in plaats van beiden) zodat de pleegzorgvergoeding wel zou doorlopen. Als tegemoetkoming vergoedt de Raad de kosten van de pleegouders om een verzoek bij de rechtbank in te dienen tot omzetting van de ge­zamenlijke voogdij in eenhoofdige voogdij.

Pleegmoeder als getuige opgeroepen in strafzaak

De biologische moeder van een pleegkind wordt strafrechtelijk vervolgd op verdenking van mishandeling van haar kind in de thuissituatie. Het kind woont inmiddels in een pleeggezin. De pleegmoeder ontvangt een dagvaarding om te verschijnen als getuige in de strafzaak. De advocaat van de moeder heeft hierom verzocht; de pleegmoeder zal worden verhoord over de aard van de verwondingen van het kind toen het in het pleeggezin werd geplaatst.

Degene die als getuige wordt op­geroepen in een strafzaak is verplicht te verschijnen. Meestal vindt de oproeping (eerst) per brief plaats. Bij niet verschijnen volgt dan een dagvaarding. In dit geval was de pleegmoeder gelijk gedagvaard. Dat wil zeggen dat de deurwaarder aan de deur verschijnt om de dagvaarding te laten tekenen. Een vervelende en onnodige ervaring. De teamleider pleegzorg en de pleegzorgwerker hebben de pleegmoeder ondersteund door een brief aan de rechter-commissaris te sturen. In deze brief schrijven zij over de ingewikkelde positie van de pleegmoeder als getuige en wat een pleegzorgplaatsing betekent. De pleegzorgwerker is met de pleegmoeder meegegaan naar de rechtbank om haar voorafgaand en na de zitting te ondersteunen; de pleegzorgwerker mocht niet mee naar binnen.

Hechting gaat boven culturele achter­grond

De wet op de Jeugdzorg schrijft voor dat Bureau Jeugdzorg bij de uitoefening van haar taken zo veel mogelijk rekening moet houden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de cliënt (oftewel het kind en de ouders).

Dit betekent niet dat de cliënt per se geholpen moet worden door iemand met dezelfde godsdienstige gezindheid, levensovertuiging of culturele achtergrond. Dit betekent ook niet (automatisch) dat een Marokkaans pleegkind dat jarenlang door twee pleegmoeders is opgevoed, overgeplaatst moet worden naar een Marokkaanse oom.

De oom had contact opgenomen met Bureau Jeugdzorg en aangegeven met zijn vrouw voor het kind te willen zorgen. Bureau Jeugdzorg heeft de pleegzorginstelling verzocht een geschiktheidsonderzoek naar de oom en tante te verrichten. De pleegouders hebben vervolgens de zaak voorgelegd aan de kinderrechter. De kinderrechter heeft na onderzoek door een (op pleegzorg gespecialiseerde) orthopedagoog bepaald dat het kind vanwege de hechting bij de pleegmoeders blijft.


Tags: ,