Pleegzorg is voor Flevoland meest natuurlijke jeugdzorg

Auteur: Mirte Loeffen  

De feiten:
• In 2008 woonden er 124.863 jongeren in Flevoland in de leeftijd van 0-23 jaar.
• Zo’n 2.200 jongeren in die leeftijdsgroep maakten gebruik van jeugdzorg, 430 jongeren van pleegzorg.
• Aanbieder van pleegzorg is Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland en voor therapeutische pleegzorg De Bascule.
• Voor de Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland heeft de provincie € 3.374.150,- beschikbaar gesteld en voor De Bascule € 416.742,-.
• Er zijn 290 pleegzorgplaatsen bij de Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland en 19 bij De Bascule.
• De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) ontvangt een subsidie van € 26.316,-.

John Bos is in Flevoland de gedeputeerde van onder andere jeugdbeleid, jeugdzorg, onderwijs en sport. De website van de provincie zegt onder meer over jeugdbeleid: ‘De provincie werkt (…) aan een betere aansluiting tussen jeugdbeleid, jeugdzorg, onderwijs en politie en justitie. Het college wil verder dat elke jongere een ‘startkwalificatie’ behaalt: een diploma of de zekerheid van een stageplek.’ De combinatie van de beleidsgebieden valt in Flevoland grotendeels onder één gedeputeerde en in samenwerking met gemeenten wordt de aansluiting tussen deze beleidsgebieden gezocht. Dit doet de provincie door een aantal initiatieven te subsidiëren die zijn gericht op het voorkomen van schooluitval. Of jongeren in pleegzorg evenveel kans hebben als andere jongeren op het behalen van een startkwalificatie is niet bekend. In het project ‘Op de Rails’ worden jongeren met een indicatie voor jeugdzorg in het onderwijs en in de thuissituatie intensief begeleid, daar kunnen dus ook pleegkinderen onder vallen.

‘Nieuwe perspectieven’ is een vorm van intensieve begeleiding van jongeren tot 23 jaar die dreigen voortijdig van school te gaan of in aanraking te komen met politie en justitie. Deze begeleiding is gekoppeld aan het zogenoemde Uitrukteam van de GGD (bemoeizorg in het kader van de openbare geestelijke gezondheidszorg). Daarnaast is er ‘Nieuwe Perspectieven Nazorg’ voor jongeren die uit detentie komen. Verder zijn de jeugdzorginstellingen in Flevoland actief in het aanbieden van stages om zo jongeren te interesseren voor een baan in de jeugdzorg. Een aantal statenleden heeft stage gelopen in de jeugdzorg om zich op die manier te informeren over de praktijk van de jeugdzorg.

Nieuwe methodieken

John Bos heeft een voorkeur voor pleegzorg wanneer het gaat om uithuisplaatsingen: “De samenleving wordt steeds ingewikkelder. Niet alle gezinnen en kinderen kunnen daarin meekomen. Als kinderen om wat voor reden dan ook tijdelijk niet in het eigen gezin kunnen wonen, is een ander gezin voor veel kinderen vaak een beter en prettiger alternatief dan het verblijf in een jeugdzorginstelling.”

Flevoland doet op dit moment mee in het behandelprogramma Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) van De Bascule voor kinderen van drie tot zeven jaar. Met dit programma kan een kind naar een opvoedgezin in plaats van naar een groep. De gerichte behandeling zorgt ervoor dat de jongere kan worden teruggeplaatst naar de eigen ouders of naar een pleeggezin. Bos: “Sommige jongeren maken zoveel mee dat er hechtingsstoornissen zijn die een succesvolle pleegzorgplaatsing in de weg staan. Andere jongeren vertonen ernstige gedragsproblemen en pleegouders blijken soms na verloop van tijd onmachtig om hen daarbij te helpen. Het is daarom goed dat de professionals actief zijn in het ontwikkelen van nieuwe methoden waarmee zowel pleegouders als jongeren zelf geholpen kunnen worden.” Een van die ontwikkelingen is onderzoek met betrekking tot een interventie voor pleegkinderen tot vier jaar met hechtingsproblemen. Het doel van deze interventie is om de relatie tussen de pleegouders en het pleegkind met hechtingsproblematiek zodanig te verbeteren dat deze kinderen zich (weer) veilig voelen in het pleeggezin.

Aandacht voor pubers

De betrokkenheid van ouders is voor Bos een vanzelfsprekendheid: “Kinderen horen thuis te wonen. Als thuis wonen niet kan, is pleegzorg een goed alternatief. Ouders zijn en blijven (mede)verantwoordelijk, ook als zij tijdelijk niet de opvoeders zijn.” De wachtlijst voor pleegzorg is in Flevoland beperkt. Voor pubers die voor pleegzorg in aanmerking komen, wil John Bos echter graag meer aandacht: “Het is jammer genoeg moeilijk om voor jongeren ouder dan twaalf jaar pleeggezinnen te vinden. Ik denk daarom dat we nog beter dan nu het geval is, moeten nagaan of er in het netwerk van die jongeren gezinnen zijn die warm lopen voor het opvangen van een puber.” Het enthousiasme van de gedeputeerde komt ook terug in het financieel beleid: “Pleegzorg is de meest natuurlijke vorm van jeugdzorg. Het is fantastisch om te constateren dat er in Flevoland zoveel gezinnen zijn die iets willen betekenen voor jongeren die tijdelijk of langdurig niet meer thuis kunnen wonen. In Flevoland maken we intensief gebruik van pleegzorg. Zo wordt pleegzorg ook gebruikt als kortdurende onderbreking al dan niet in de vorm van crisisplaatsingen. Jaarlijks investeren wij in Flevoland meer geld in de pleegzorg. Daarom is de wachtlijst ook relatief klein met eind 2008 22 jongeren.”


Tags: ,