De verwijsindex

De verwijsindex, een wetsvoorstel als onderdeel van het elektronisch kinddossier.

Een verwijsindex is een digitale databank die risicomeldingen van hulpverleners over minderjarigen bij elkaar brengt. Het doel van de index is om te komen tot effectieve interventies voor jeugdigen met problemen. Professionals zijn (eerder) van elkaars betrokkenheid op de hoogte en hulpverleners kunnen hun activiteiten afstemmen en waar nodig samenwerken.

Indien meer dan één hulpverlener een melding op de verwijsindex heeft gedaan, ontstaat er een ‘match’. Het signaal met de risicomelding komt via een verwijsindex bij de andere melder. Het betreft jongeren tot 23 jaar en het gaat om meldingen van gesignaleerde risico’s voor de lichamelijke, psychische en cognitieve ontwikkeling. Let op: het gaat er niet om wát er is gemeld maar dát er is gemeld. De melding vindt plaats aan de hand van het burgerservicenummer (sofi-nummer). Het gaat om de volgende (beperkte) gegevens: de identificatiegegevens van de jongere, de identificatie­gegevens van de instelling, de datum van de melding en de contactgegevens van de professional. De bedoeling is dat er vervolgens onderling contact wordt opgenomen.

De kring van meldingsbevoegden is bepaald in het wetsvoorstel. Het gaat om professionals die werkzaam zijn op het brede terrein van jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, onder­wijs, welzijn, werk en inkomen, politie en justitie. Er geldt voor deze professionals een meldingsrecht, geen meldingsplicht. Pleeg­zorg is niet opgenomen in het wetsvoorstel. Er wordt op dit moment onderzocht of pleegzorg als melder in het wetsvoorstel kan worden opgenomen. Tijdens het symposium pleegzorg in september 2008 is door deel­nemers van een workshop over dit onderwerp geïnventariseerd welke voordelen er zijn als pleegzorgaanbieders meldingsbevoegd zijn. De uitkomsten zijn teruggekoppeld naar het Ministerie van Jeugd en Gezin. (1)

Een voorbeeld

Een huisarts meldt een jeugdige op de verwijsindex, omdat hij een vermoeden heeft van mishandeling door de ouders. De school meldt de jeugdige een dag later ook op de verwijsindex. Op dat moment is er een match en worden zowel school als huisarts gealarmeerd. De arts kan vanwege zijn beroepsgeheim besluiten dat hij geen informatie geeft aan de school. Voorstelbaar is dat de school wel informatie geeft aan de huisarts.

Doel

De bedoeling is dat gebruik van de verwijsindex bijdraagt aan sneller en beter samenwerken van hulpverleners en gemeenten. De verwijsindex biedt niet meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen voor professionals dan de thans geldende regels inzake privacy en persoonsgegevens.

Mijns inziens kan de verwijsindex een stap in de goede richting zijn naar een verbetering van gegevens­uitwisseling, maar gaat het nu alleen om een verbetering van uitwisseling in ‘technische zin’. Er is daarnaast een wettelijke basis nodig om meer gegevens te kunnen uitwisselen in inhoudelijke zin zo­als voorgesteld in het wetsvoorstel herziening van de maatregelen van jeugdbescherming. Op 17 oktober 2007 is de proef met de verwijsindex van start gegaan. Eind 2007 waren achttien gemeenten aangesloten op de Verwijsindex. De wet zal naar alle waarschijnlijkheid medio 2009 in werking treden.                      <

Mariska Kramer is werkzaam als advocaat voor het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering en werkt als zelfstandig advocaat in Amsterdam aan de Middenweg 57a. Mariska Kramer is momenteel met zwangerschapsverlof.

Zie ook de power point lezing (Verwijsindex_M_Kramer.ppt), te verkrijgen via www.pleegzorg.nl/symposium_2008/hand_outs.php


Tags: ,