Ten onrechte niet opgeroepen

Pleegouders die ten onrechte niet zijn opgeroepen door de rechter voor een zitting: dit heeft geen gevolgen voor de uitspraak.

Op 27 juni 2008 heeft de Hoge Raad bepaald dat het ten onrechte niet horen van pleegouders door de rechter geen gevolgen heeft voor de uitspraak. Er is volgens de Hoge Raad geen sprake van nietigheid van de beslissing. Dit betekent dat de uitspraak in zo’n geval in stand blijft, ook al hebben de pleegouders niet hun mening kunnen geven. (1)

Wanneer worden pleegouders door de rechter gehoord?

Pleegouders worden door de rechter opgeroepen om te worden gehoord als ze belanghebbenden zijn (2). Pleegouders zijn in ieder geval belanghebbenden als zij een jaar of langer voor hun pleegkind hebben gezorgd. Pleegouders kunnen ook al eerder als belanghebbenden worden aangemerkt, bijvoorbeeld als er sprake is van een perspectiefbiedende plaatsing.

Bureau Jeugdzorg geeft in het verzoek­schrift aan wie er als belanghebbenden moeten worden opgeroepen door de rechter. Bureau Jeugdzorg moet een lijst bij het verzoek  voegen waarop de namen van de belanghebbenden zijn vermeld (3). Wanneer u niet op deze lijst vermeld staat, kunt u aan Bureau Jeugdzorg vragen om op de lijst te worden gezet. Weigert Bureau Jeugdzorg dit, dan kunt u de kinderrechter een briefje sturen waarin u aangeeft dat u graag gehoord wilt worden. De kinderrechter beslist uiteindelijk wie er als belanghebbenden worden opgeroepen om te worden gehoord. Als u (nog) geen belanghebbende bent, kan de kinderrechter u als informant horen. Dit betekent dat u informatie aan de kinderrechter mag verstrekken over de (plaatsing van) uw pleegkind.

Na de zitting is de zaak gesloten en kunt u in principe geen informatie meer aan de kinderrechter verstrekken. Het is belangrijk dat u weet wanneer er weer een zitting over uw pleegkind bij de kinderrechter zal zijn. U kunt dit navragen bij uw pleegzorgbegeleider, de (gezins)voogd of bij de rechtbank (de griffier). Met name nu de Hoge Raad heeft bepaald dat ook al zijn de pleegouders ten onrechte niet opgeroepen om te worden gehoord, de uitspraak in stand blijft (4).

Of het van belang is of u naar een zitting van de kinderrechter gaat, hangt van de situatie af (5). Het is uiteraard belangrijk dat de rechter goed wordt geïnformeerd. Naast de mogelijkheid om, als belanghebbende of als informant, te worden gehoord door de rechter, bestaat de mogelijkheid om de rechter per brief te informeren. Het is van belang daarbij te bedenken dat na de zitting de zaak in principe gesloten is en de rechter naderhand ontvangen informatie niet meer mee mag wegen.                 <

(1) HR, 27 juni 2008, zie op www. rechtspraak.nl: LJN: BD3704, Hoge Raad, 08/01779
(2) Zie over pleegouders als belanghebbenden in deze rubriek Mobiel nr. 2, april/mei 2001 en Mobiel nr. 3, augustus/september 2001.
(3) Indien de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek doet aan de rechtbank, vermeldt de Raad wie er als belanghebbenden worden aangemerkt.
(4) Indien u door de kinderrechter ten onrechte niet bent gehoord, bestaat er nog wel een mogelijkheid van hoger beroep.
(5) Zie hierover in deze rubriek Mobiel nr. 1, februari/maart 2007.

Mariska Kramer is advocaat bij Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering en advocaat bij Dorhout-advocaten te Soest.


Tags: ,