Mobiele brigade: Ambitieus Zuid-Holland

Auteur: Mirte Loeffen  

De feiten:
Aantal jongeren tussen de 0 en 18: 294.662
Jaarlijks 4500 indicaties voor het jeugdzorgaanbod
Budget voor jeugdzorg: 136 miljoen euro.
Budgetten in 2008:
Pleegzorg basis: € 6.295.712
Pleegzorg specialistisch: € 1.783.283
Pleegzorg crisis: € 494.950
NVP: € 35.085
In totaal komt dit voor 2008 neer op 780 plaatsen.

Sinds april 2007 is mevrouw Van de Vondervoort een van de zeven gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland. Haar portefeuille is breder dan alleen jeugdzorg, zoals beschreven op haar weblog op www.zuid-holland.nl. “Een leuke combinatie van sociale en ruimtelijke activiteiten van de provincie”, zo geeft ze aan.

Preventie: water naar de zee dragen?

Overal in het land vergaderen op dinsdag de colleges van Gedepu­teerde Staten. Mevrouw Van de Vondervoort komt er ten tijde van het interview net vandaan. Op de agenda onder andere het uitvoeringsprogramma jeugd. Centraal in dit programma staat de vraag hoe de toenemende vraag naar jeugdzorg beheerst kan worden door meer te investeren in preventie. In de regio Zuid-Holland wordt al jaren geïnvesteerd in preventie: op consultatiebureaus, met behulp van gezinscoaches, op scholen. Steeds speelt daarbij de vraag: zijn we er vroeg genoeg bij? Wordt er in de keten goed samen gewerkt? Samenwerking blijkt steeds opnieuw een punt van aandacht. Hulpverleners weten soms niet van elkaar dat ze in een gezin actief zijn. Naarmate we beter kijken, zien we natuurlijk ook meer problematiek. Is het niet een kwestie van water naar de zee dragen?

Zo ziet mevrouw Van de Vondervoort het niet. Haar overtuiging is dat als er aan de voorkant steeds beter in beeld is wat er speelt in gezinnen, er op een gegeven moment een kantelpunt moet komen wat betreft de vraag. Vergelijkbaar met ziekenhuizen en de politie: ziekte en criminaliteit zullen nooit verdwijnen, maar je kunt er wel op voorbereid zijn met voldoende politieagenten en artsen.

Investeren in kwaliteit en snellere matching

Bijzonder in de regio Zuid-Holland is dat de pleegzorg is gesitueerd bij één zorgaanbieder, te weten Horizon. Ieder jaar weer wordt er meer budget uitgetrokken om screening en opleiding van pleegouders beter vorm te geven dan al gebeurt. Ook wordt er blijvend geïnvesteerd in een snellere matching. Tussen 2005 en 2007 is het aantal pleegzorgplaatsen met een honderdtal gestegen, in 2008 zullen er weer veertig plaatsen bijkomen. De ambitie in de regio Zuid-Holland is om meer pleegzorg in te zetten, omdat kinderen nu eenmaal het beste opgroeien in een gezin.

Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan verbetering van de kwaliteit. Zo is er een kwaliteitsstandaard ontwikkeld waardoor netwerkpleegouders aan dezelfde eisen moeten voldoen als bestandspleegouders. Ook wordt het netwerkonderzoek versneld, zodat pleegzorg eerder beschikbaar komt. Werkprocessen worden duidelijker omschreven, maar met behoud van flexibiliteit. Zo is er bij Horizon een post ingesteld voor bijzondere kosten van € 50.000,00 per jaar. Mensen in moeilijke omstandigheden kunnen hier gebruik van maken.

Mevrouw Van de Vondervoort heeft nog drieëneenhalf jaar te gaan. Haar wens is dat voor haar vertrek de wachtlijsten voor pleegzorg zijn verdwenen. Wie weet helpt het voor het vinden van meer pleegouders in de regio Zuid-Holland als mevrouw Van de Vondervoort ook een weblog aan pleegzorg wijdt… <

Wat vindt u van dit beleid? Mail of schrijf ons (max. 200 woorden), het adres staat in het colofon.


Tags: ,