Beste lezers

Anderhalf jaar geleden trad ik toe tot de redactie van Mobiel. Ik had nooit eerder redactiewerk gedaan en realiseerde mij niet wat er komt kijken bij het maken van een blad als Mobiel.

Neem het nummer dat nu voor u ligt. Ruim een jaar geleden is al vastgesteld dat dit nummer op 25 augustus zou verschijnen. Vijf maanden geleden is de redactie begonnen invulling te geven aan de inhoud. Het thema is toen vastgesteld en meestal geven twee of drie redactieleden vorm en inhoud aan dit thema. Bij de overige artikelen wordt gekeken naar de behoefte van lezers en naar de actualiteit. Redactieleden schrijven artikelen zelf of zoeken naar mensen die dat kunnen en willen doen.

Ruim voor de verschijningsdatum bundelt de hoofdredacteur alle artikelen, zoekt er passende foto’s bij en verzamelt de illustraties. Alle teksten worden uitgebreid nagekeken en zo nodig gecorrigeerd. Hierna gaat het pakket naar de vormgever, waarna nog een laatste controle plaatsvindt voordat Mobiel bij de drukker ligt. Zo’n drie tot vier maanden is er dan aan gewerkt.

Wat mij verder duidelijk is geworden, is de diversiteit van de lezers van Mobiel. Bij de bekende dagbladen die in Nederland verschijnen, heeft men vrij precies in beeld wat het profiel van de lezer is. Daar wordt in belangrijke mate de inhoud van de krant op afgestemd. Bij Mobiel is dat ingewikkelder. Immers, het blad wordt gelezen door werkers in de pleegzorg en door pleegouders.

Die pleegouders zijn niet in één profiel te vangen. Pleegouders kom je tegen in alle lagen van de bevolking en in alle verschijningsvormen. Pleegouders die een ‘vreemd’ kind in huis hebben, opa’s en oma’s als pleegouders, tante’s en oom’s of buren als pleegouders, enzovoort. Mobiel wil voor al deze groepen van betekenis zijn. Aansluiten bij verhalen van pleegouders, meebewegen met ontwikkelingen en soms een kritische noot plaatsen bij de vele veranderingen die zich in het werk en leven van pleegzorg voordoen. Een boeiende opgave!

Bertus Wiggerts, Redactielid

Van de redactie

Het thema van dit nummer is ‘Samenwerken met ouders’. Een aantal lezers reageerde op onze oproep en schreef ons over hoe zij het contact met ouders tot een succes maken. Ook buiten het thema is er aandacht voor ouders. Op pagina 24 leest u mee in het dagboek van een vader. Zijn zoon woonde bij zijn ex-vrouw. Toen het daar mis ging, werd de vader niet ingeschakeld. Jarenlang bleef hij vechten om voor zijn kind te mogen zorgen. Het bijzondere van dit verhaal is dat onze redacteur niet alleen het verhaal van de vader heeft gehoord, maar ook de crisispleegouders, de latere pleegouders, de voogd en de pleegzorgbegeleider heeft gesproken en inzage heeft gekregen in diverse dossiers over de jongen. Hierdoor is een prachtig maar schrijnend voorbeeld te lezen van een zaak waarin de diverse belangen mijlenver uiteen liggen en waarin die van het kind al helemaal niet voorop gesteld werd.

Regelmatig plaatsen wij een oproep bij artikelen met de vraag of u wilt reageren. Naast deze reacties, die vaak specifiek over een onderwerp gaan, ontvangen we ook andere brieven en e-mails. Zo kwam het thema ‘Rouwverwerking na uithuisplaatsing’ in nummer 1 bijvoorbeeld voort uit brieven van een aantal lezers. Vaak zijn zulke brieven voor ons weer een aanleiding om een gerichte oproep aan u te doen. Het thema ‘Gezinshuizen tellen weer mee’, in het vorige nummer, leverde ook een reactie op. Een pleegvader mailde ons om te vertellen dat het thema voor zijn gezin aanleiding is om verder te gaan als gezinshuisgezin. Onze thema’s zijn nooit bedoeld als reclame of werving voor een bepaald onderwerp, maar het is een mooi compliment dat wat u in Mobiel leest, mee speelt in uw praktijk als pleeggezin of als pleegzorgbegeleider.


Tags: ,