Berichten – agenda – internet

Elektronisch Kinddossier

Jeugdwethouders in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag vinden de plannen voor het Elektronisch Kinddossier (EKD) van minister Rouvoet van Jeugd en Gezin niet ver genoeg gaan. Ze willen meer informatie uitwisselen dan alleen de gezondheidsgegevens van risicokinderen. De minister wijst erop dat het dossier ook informatie kan bevatten over mogelijke risico’s voor de ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld informatie over de ouders, zoals werkloosheid of drugsverslaving. Het EKD mag vanwege privacyregels niet worden gekoppeld aan systemen als die van de politie. Wel komt er een computersysteem met een alarm dat afgaat als twee of meer instellingen signaleren dat een jongere op het verkeerde pad terechtkomt. Dit najaar start een proef, in 2009 moet dit systeem in het hele land werken.
(Bron: ANP)

Beleidsprogramma
Jeugd en Gezin

Gezinnen met problemen worden in de toekomst geholpen via de aanpak ‘Eén gezin, één plan’. Hulpverleners maken één totaalplan voor kind en gezin. Zij weten van elkaar wat ze doen en één van hen heeft de coördinatie van de zorg. Dat staat in het programma ‘Alle kansen voor alle kinderen’, dat minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin eind juni presenteerde. Vanaf 2011 kunnen alle ouders voor steun en hulp bij de opvoeding van hun kinderen in hun buurt terecht bij een Centrum voor Jeugd en Gezin. Als de veiligheid, gezondheid of ontwikkeling van hun kind in gevaar komt, moeten ze hulp aanvaarden. Desnoods met tussenkomst van de rechter.

De minister wil bovendien een omslag naar preventie realiseren: problemen van kinderen en gezinnen zo vroeg mogelijk opsporen en verhelpen. Bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen of mishandeling wil Rouvoet snel kunnen ingrijpen. Daarom kan voortaan in een situatie die voor het kind direct gevaar oplevert, binnen 24 uur hulp worden geboden. In het uiterste geval zal het nodig zijn een kind uit huis te plaatsen in een pleeggezin of tehuis. De werklast binnen de gezinsvoogdij moet worden verminderd. Voor probleemjongeren worden campussen opgezet die zijn gericht op heropvoeding, scholing en het krijgen van werk. De minister wil dat dergelijke voorzieningen in 2011 landelijk zijn ingevoerd.
(Bron: persbericht)

Themabijeenkomst over hechtingsstoornis/problemen

Onderzoekers, therapeuten en ouders discussiëren soms heftig over het verschijnsel verstoorde gehechtheid en alle gerelateerde begrippen zoals hechtingsstoornis, Geen-Bodem-Syndroom of fundamentele relatiestoornis. Hoe belangrijk ook, voor ouders en kinderen telt uiteindelijk alleen of ze goed worden geholpen.
De Knoop organiseert op 14 november in de Martuskerk in Amersfoort een themabijeenkomst. Prof. Dr. C. Schuengel van de Vrije Universiteit in Amsterdam spreekt over: ‘Feiten en meningen over verstoorde gehechtheid: Waar wetenschappers (niet) mee kunnen helpen’. De bijeenkomst is bedoeld voor betrokkenen bij hechtingsstoornis/-problemen. De Knoop is een landelijke vereniging voor hechtingsstoornissen/ Geen-Bodem-Syndroom(GBS). Aanmelden tot vrijdag 9 november. De toegang is € 10,00, voor studenten € 7,50 en gratis voor leden van De Knoop. Meer info: www.deknoop.org of via 0527-614504.
(Bron: persbericht)

Driedaagse cursus Hechting en VIB

Vanaf 18 september 2007 organiseert het Centrum voor Pleegzorg Rotterdam een driedaagse cursus Hechting en Video Interactie Begeleiding voor hulpverleners en gedragsdeskundigen die zich willen bekwamen in de behandeling van kinderen met hechtingsproblematiek. Deelnemers kunnen werkzaam zijn bij voorzieningen voor pleegzorg, Riagg’s, MKD’s, Boddaertcentra, residentiële instellingen of als zelfstandig gevestigde. Kosten: € 575,- inclusief reader en lunches. Informatie en aanmelding: (010) 2718888 of via wiekevandergaag@flexus.org.


Tags: ,