Ieder kind wint in Rotterdam

Auteurs: Mirte Loeffen en Rick van der Locht  

De Mobiele Brigade onderzoekt het pleegzorgbeleid van de verschillende provincies. Waar liggen de speerpunten, wat zijn de paradepaardjes en wat verdient meer aandacht maar wordt onder het tapijt geschoven? Mobiel zoekt het uit. Voor deze aflevering bezocht Mobiel de stadsregio Rotterdam.

 De feiten

Aantal jongeren tussen 0 en 23: 300.000. Hiervan maken 10.000 jeugdigen gebruik van de jeugdzorg. In de stadsregio Rotterdam (Rotterdam en 15 omliggende gemeenten) is een budget van 100 miljoen euro voor de jeugdzorg. In 2007 besteedt de stadsregio de volgende budgetten aan pleegzorg:
Pleegzorg basis € 6.480.540,-;
SPD-plaatsen € 117.828,-;
Pleegzorg intensief € 585.270,-;
Pleegzorg crisis € 233.592,-;
Uitwijkhuis gekoppelde pleegzorg € 154.520,-;
Pleegzorg specialistisch € 1.458.456,-;
NVP € 22.200,-.

Rouvoet

We zijn twee dagen te laat. Geen Rouvoet meer te bekennen in Rotterdam. Twee dagen terug was hij er nog om in zijn functie als minister van Jeugd en Gezin zich te oriënteren op de jeugdzorg. Jammer genoeg heeft hij daarbij niet de pleegzorg aangedaan. Wel heeft hij een kijkje genomen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de opvang voor schoolverzuimers (Rebound) en de jongerenraad.

Het was dat Rouvoet geen beleidsmakers om zich heen duldde, anders had Eveline de Groot (als beleidsmedewerker de afgelopen anderhalf jaar bij de stadsregio werkzaam) aan Rouvoet gevraagd of hij het pleegouderschap niet aantrekkelijker zou kunnen maken met gratis kinderopvang. Het combineren van werk en zorg is nog altijd ingewikkeld. Dat verhoogt ongetwijfeld de drempel om pleegouder te worden. Er zijn nu eenmaal steeds minder vrouwen die zich alleen met de huishouding en de zorg voor de kinderen bezighouden. Er zullen ongetwijfeld meer pleegouders nodig zijn om het ambitieuze actieprogramma en paradepaardje van de stadsregio Rotterdam ‘Ieder kind wint’ tot een succes te maken.

Ieder kind wint

‘Ieder kind wint’ is een ambitieus actieprogramma op initiatief van portefeuillehouder jeugdzorg Leonard Geluk. Tevens wethouder Jeugd en Zorg van de gemeente Rotterdam. In de stadsregio gaat het om de samenwerking tussen alle instanties die zich met jeugd bezig houden. De stad Rotterdam heeft het plan om gezinnen die problemen hebben een verplichte opvoedcursus te geven. Is dit niet voldoende, dan volgt een gezinscoach en als ook dit de situatie niet verbetert, volgt een uithuisplaatsing. De verwachting is dat met de uitvoering van het actieprogramma de pleegzorg zal groeien. Als je immers beter volgt hoe het met kinderen gaat, zullen veel meer problemen opgemerkt worden en daarmee meer kinderen een ander thuis aangeboden krijgen.

Op 8 februari jongstleden is er een conferentie geweest, waar een visiedocument rond het actieprogramma is gepresenteerd. Dat is te downloaden op www.iederkindwint.nl. Een van de actiepunten is het versterken van de afstemming tussen de vraag naar zorg en het bijbehorende aanbod. Een voorbeeld hiervan is het ’Uitwijkhuis’.

Uitwijkhuis

Het Uitwijkhuis is een huis waar kinderen tijdelijk kunnen verblijven; een paar dagen per week of een weekend in de maand. De rest van de tijd wonen ze thuis of in een pleeggezin. Het voordeel van deze zorgvorm is dat er heel flexibel ingespeeld kan worden op de behoefte van ouders en pleegouders. Het huis is heel succesvol, maar niet omdat een beleidsmaker als Eveline de Groot zich ermee bemoeit. De Groot: “Ik houd me bezig met de grote lijnen. Het Centrum voor Pleegzorg is inhoudelijk expert.”

De NVP als waakhond

Het ‘provinciebestuur’ van Rotterdam kenmerkt zich door haar kleine omvang. Er werken maar zes mensen op het beleidsterrein van jeugd. Het is daarom noodzakelijk om als beleidsmaker niet op details in te gaan vanwege gebrek aan menskracht. Tegelijkertijd ziet Eveline de Groot de rol op afstand ook als wenselijk. Bureau Jeugdzorg stelt indicaties. De zorgaanbieders geven op basis van deze indicaties inhoud aan de te bieden zorg. Ondanks de autonomie van de zorg­aanbieders is er wel controle op de besteding van het vele geld. De kwaliteit en de effectiviteit wordt gemeten aan de hand van prestatieafspraken. Een belangrijke rol voor het bewaken van de kwaliteit van de geboden pleegzorg is weggelegd voor de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP). De NVP wordt gesubsidieerd door de stadsregio om de rol van waakhond te vervullen. Eén keer per jaar is er afstemming tussen de NVP en de provincies Haaglanden, Rotterdam en Zuid-Holland. Het valt op dat de NVP niet naar de stadsregio toekomt met zaken die beter kunnen. Dat is nu juist de rol waarvan de stadsregio Rotterdam graag wil dat de NVP die oppakt. Uiteraard wordt klachten eerst bij de instelling via de klachtenprocedure ingediend, maar wordt deze niet naar wens afgehandeld of keren bepaalde klachten steeds terug, dan is het aan de NVP om bij de stadsregio aan de bel te trekken. Het verbaast Eveline de Groot dat de NVP nooit een signaal afgeeft aan de stadsregio. Hoewel de pleegouders in Rotterdam uitermate tevreden zijn over de begeleiding (ze geven Flexus, het Centrum voor Pleegzorg in Rotterdam een 8 en voelen zichzelf als pleegouder gewaardeerd met een 8+) is bijna de helft van de pleegouders in min of meerdere mate ontevreden over de afhandeling van een klacht. (1) Hier ligt een schone taak voor de NVP.

Gedelegeerde verantwoordelijkheid troef?

De Mobiele Brigade kan zich niet aan de indruk onttrekken dat gedelegeerde verantwoordelijkheid als schaduwzijde heeft dat zaken over het hoofd worden gezien. Het aanspreken van partners in de zorg op eigen verantwoordelijkheid en het aanspreken van ouders op hun verantwoordelijkheid als opvoeder is natuurlijk uitstekend, maar wat als zaken minder goed lopen? Wat de Mobiele Brigade betreft is er niet alleen winst voor het kind, maar ook voor de stadsregio als verantwoordelijkheid niet alleen wordt gedelegeerd, maar ook wordt gedeeld. Met het initiëren van de realisering van het actieprogramma ‘Ieder kind wint’ bewijst de stadsregio dat deze intentie er absoluut is. In 2009 zien we het resultaat! •

(1) Uit: Pleegoudertevredenheidsonderzoek, bestands­pleegouders en netwerkpleegouders, mei 2006, door Stichting Flexus/Centrum voor Pleegzorg.


Tags: ,