Berichten – agenda – internet

Chatten met kindertelefoon

Bellen met de kindertelefoon bevalt goed, chatten nog beter. Dat blijkt uit een onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut. Zowel chatters als bellers zijn tevreden over het contact. Ze voelen zich direct beter en een maand later rapporteren ze dat de ernst van hun probleem is verminderd. Bij de chatters is dit effect groter. De chatters zijn gemiddeld bijna 14 jaar, twee jaar ouder dan de bellers. Tijdens het chatten komen vaak zwaardere emotionele problemen aan de orde.

Als voordelen van chatten noemen kinderen: je hoeft het probleem niet te vertellen, je blijft onzichtbaar, het kan op je eigen kamer, niemand luistert mee en het is goedkoop. Ruim 900 Kindertelefoongebruikers deden mee aan het onderzoek. Hun positieve oordeel is voor de Kinder­telefoon aanleiding te zoeken naar fondsen om het aantal chat-uren uit te breiden van 10 naar 42 uur per week.

Meer info: www.kindertelefoon.nl

Onderzoekstaak Raad voor de Kinderbescherming belangrijk

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een belangrijke toegevoegde waarde. Dat stelt het Verwey-Jonker Instituut na onderzoek naar het functioneren van de raad. Het instituut vindt dat de afhandeling van zaken sneller kan. Hiervoor moet de raad minder informatiebronnen gebruiken en voorrang geven aan actuele informatie. Het instituut bekeek duizend dossiers en had vraaggesprekken met negentien kinderrechters. Daaruit blijkt dat de Kinderbescherming nodig is bij het vormen van een zorgvuldig oordeel door kinderrechters.

Meer info: www.verwey-jonker.nl

Onzekere kinderen sterker dankzij Sterkamp

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat het Sterkamp van Stichting De Ster een positieve uitwerking heeft op onzekere kinderen. Zowel op kortere als op langere termijn is er gekeken hoe onzekere kinderen die op Sterkamp zijn geweest zich ontwikkelen in vergelijking met onzekere kinderen die niet op Sterkamp zijn geweest.
De kinderen zijn zes weken na het kamp beduidend minder angstig in sociale situaties. Na een half jaar is dit nog steeds het geval. Daarnaast voelen zij zich sociaal meer geaccepteerd, hebben meer zelfvertrouwen, minder sociale problemen en trekken zich minder terug uit groepen.

Meer info: www.sterkamp.nl
(bron: persbericht)

Pleegkinderen gebaat bij stabiele plaatsingen

Vroege traumatische ervaringen, zoals verwaarlozing, misbruik of scheiding van een biologische ouder, kunnen negatief van invloed zijn op de manier waarop kinderen omgaan met stress. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Mirjam Oosterman bij de afdeling orthopedagogiek van de Vrije Universiteit. De stressfactor was een kortdurende scheiding en hereniging met de (pleeg-)ouder. De verschillen tussen pleegkinderen en kinderen uit een gewoon gezin werden kleiner naarmate de pleegkinderen langer bij hun pleegouders waren, hoewel dit alleen gold voor de pleegkinderen zonder kenmerken van verstoorde gehechtheid. Bij kinderen met deze kenmerken was er juist in toenemende mate sprake van afwijkende stress­reacties. De uitkomsten onderstrepen dat kinderen gebaat zijn bij stabiele plaatsingen. De ernst van de gedragsproblemen is echter het grootste risico voor het voortijdig afbreken van pleegzorgplaatsingen. Pleegouders zijn daarom gebaat bij goede begeleiding die hen in staat stelt om ook in moeilijke gevallen steunend en sensitief te zijn. Voor kinderen met symptomen van verstoorde gehechtheid is mogelijk een zwaardere therapeutische interventie noodzakelijk. Oosterman promoveerde 21 maart jl. op dit onderwerp.

In geval van nood

Wat gebeurt er als uw pleegkind op weg naar school wordt aangereden? Een ambulancemedewerker kijkt vast en zeker in de mobiele telefoon van het kind wie er gebeld moet worden. Maar in het geval van uw pleegkind zijn dat niet de ouders. Zet in het toestel van uw pleegkind uw telefoonnummer onder ICE (In Case of Emergency oftewel In Geval van Nood). Dit is een internationale standaard.


Tags: ,