Wel of niet verschijnen bij de zittingen over uw pleegkind?

Gaat u als pleegouder naar de zitting over uw pleegkind of niet?
Het antwoord hierop hangt vaak af van de situatie. Sommige pleegouders willen dit niet, omdat zij de relatie met de ouder(s) goed willen houden. Anderen willen het wel, bijvoorbeeld vanwege de wisseling van (gezins) voogden. Deze pleegouders willen de rechter graag zelf laten weten hoe het met hun pleegkind gaat. Ook kunnen pleegouders de rechter schriftelijk over het pleegkind informeren. Hoe weet u als pleegouder wanneer de zittingen over het pleegkind zijn? En wanneer mag u hierbij aanwezig zijn?

Bureau Jeugdzorg moet bij het verzoekschrift aan de kinderrechter, bijvoorbeeld tot verlenging van de uithuisplaatsing, een lijst met belanghebbenden voegen. Aan de hand van deze lijst weet de kinderrechter wie er uitgenodigd moeten worden voor de zitting. Op deze lijst staan in ieder geval de ouder(s) en de minderjarige als deze 12 jaar is of ouder (1). U staat als pleegouder op de lijst als u belanghebbende bent. Of iemand belanghebbende is, hangt af van de omstandigheden (2).

In de wet staat geen termijn vermeld vanaf wanneer u belanghebbende bent. Meestal wordt bij pleegouders uitgegaan van de termijn van een jaar. Dat wil echter niet zeggen dat u niet eerder als belanghebbende aangemerkt kunt worden. De aard van de plaatsing (waar ligt het perspectief van het pleegkind?) en de wens van de minderjarige kunnen hierbij een rol spelen.

Zoals gezegd stelt Bureau Jeugdzorg de lijst samen en de rechter roept de personen van deze lijst op voor de zitting. Er is geen verplichting om te verschijnen. U kunt Bureau Jeugdzorg, bijvoorbeeld via uw pleegzorg­begeleider, natuurlijk altijd vragen of u op de lijst van belanghebbenden staat. Indien u niet op de lijst staat en u bent het hier niet mee eens, kunt u Bureau Jeugdzorg verzoeken u aan de lijst toe te voegen. Indien dit wordt geweigerd, kunt u de rechter aanschrijven en vragen of u bij de zitting aanwezig mag zijn. De rechter heeft namelijk het laatste woord: hij bepaalt uiteindelijk wie er opgeroepen worden voor de zitting.

Degene die belanghebbend is, krijgt een oproep voor de zitting en een kopie van de stukken. Indien u als pleegouder geen belanghebbende bent, weet u niet automatisch wanneer er een zitting plaatsvindt. U kunt bij uw pleegzorgbegeleider vragen wanneer de zitting(en) plaatsvindt(en). Ook de gezinsvoogd heeft deze informatie of u kunt de griffier van de rechtbank bellen. Indien u niet ter zitting kunt verschijnen, kunt u de rechter schriftelijk op de hoogte brengen van de ontwikkeling van uw pleegkind en van uw standpunt. In bijna alle gevallen zal de rechter uw mening meewegen.

Wanneer u als pleegouder op de zitting als belanghebbende aanwezig bent geweest, krijgt u een kopie van de beschikking (lees: uitspraak) thuisgestuurd.•

(1) Zie hierover Mobiel nummer 4, augustus/september 2004, onder deze rubriek
(1) Zie hierover Mobiel nummer 2, mei 2001, en Mobiel nummer 4 , september 2001, onder deze rubriek

Mariska Kramer is advocaat bij Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering en advocaat bij Dorhout-advocaten te Soest.


Tags: ,