In Flevoland speelt de vertrouwenspersoon een rol in de jeugdzorg

Auteurs: Peter Smits en Trees van Hout  

Met de komst van de Wet op de Jeugdzorg is er een nieuwe functie bijgekomen: de vertrouwenspersoon. Bedoeld om cliënten en belanghebbenden (zoals pleeg­ouders) te ondersteunen ‘in de uitoefening van hun rechten’. Een vertrouwenspersoon is niet in dienst van Bureau Jeugdzorg of zorgaanbieder. De functie wordt betaald uit subsidies van de provincies.

De vertrouwenspersoon voor Flevoland is in dienst van het AKJ (Advies- en Klachten­bureau Jeugdzorg). Mooi, maar hoe bereik je als cliënt zo’n vertrouwenspersoon?

In Flevoland heeft de Voorziening voor Pleeg­zorg Flevoland (VPF) van het begin af aan beseft dat pleegouders, pleegkinderen en ouders baat kunnen hebben bij voorlichting en ondersteuning door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De medewerker pleegzorg begeleidt pleegouders en de pleegkinderen en in toenemende mate de ouders. Als zij vragen hebben over hun rechten dan is het goed dat de begeleider hen kan verwijzen naar een deskundig en onafhankelijk persoon.

De vertrouwenspersoon geeft informatie en advies over de (rechts)positie die de cliënt of belanghebbende heeft tijdens de hulpverlening en in relatie tot de hulpverleners en/of orga­nisatie voor de jeugdzorg. Dit moet en hoeft de begeleiding niet in de weg staan. Integendeel, betrokkenen in Flevoland hebben in de afgelopen periode ervaren dat de vertrouwenspersoon ondersteunend en helpend is om verder te kunnen gaan met de begeleiding die er nodig is. Wat doet een vertrouwenspersoon in de praktijk? Vooral goed luisteren. Luisteren naar het verhaal van de cliënt. Deze moet wel weten wie de vertrouwens­persoon is en waar hij bereikt kan worden. Ook de jeugdige kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

Samen werken aan een betere jeugdzorg

De VPF heeft folders voor ouders en verzorgers en voor hulpverleners. Aan jeugdigen deelt de VPF de ‘broekzakfolder’ uit. Alle pleegouders hebben via de VPF foldermateriaal van het AKJ gekregen en in Inform@il, de nieuwsbrief voor pleegouders, heeft een introductieartikel gestaan. Ouders krijgen een informatiemap van de VPF op het moment dat hun kind (tijdelijk) in een pleeggezin gaat wonen. In deze map vinden ze de folder van het AKJ.

Cliënten willen graag gehoord worden en de vertrouwenspersoon kan hen daarbij helpen. Hoe? Door te bemiddelen bij gesprekken met hulpverleners, door te helpen bij het stellen van vragen en door duidelijke informatie te geven. En eventueel helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Maar dat is niet het enige. Signaleren van structurele problemen in de jeugdzorg is ook een belangrijke taak. Het doel: samen leren werken aan een betere jeugdzorg, in het belang van het (pleeg)kind. In Flevoland weten zowel ouders als pleegouders de vertrouwenspersoon te vinden! •

Peter Smits is vertrouwenspersoon jeugdzorg bij het AKJ in de provincie Flevoland. Trees van Hout is teamleider bij de Voorziening voor Pleegzorg Flevoland.


Tags: , ,