Voor een pleegkind met recht een toekomst

‘Voor een pleegkind met recht een toekomst’ is de titel van het proefschrift (1) van Lies Punselie (2).

Zij promoveerde op 15 maart 2006 in Leiden. Punselie neemt in haar proefschrift de pleegzorg in juridische zin onder de loep. Het kwam niet eerder voor dat iemand vanuit een juridische invalshoek op de pleegzorg promoveerde. Hiermee verleent Punselie de pleegzorg een enorme dienst.

Belangrijke conclusies/aanbevelingen uit het proefschrift zijn:
•Pleegkinderen die in het vrijwillig kader in het pleeggezin verblijven, hebben in de wetgeving een financiële achterstandspositie ten opzichte van pleegkinderen die in het gedwongen kader in het pleeggezin verblijven. Deze positie moet worden verbeterd.
•Als pleegouders gezamenlijk de voogdij verkrijgen over het pleegkind, dan worden zij onderhoudsplichtig. Dit is onwenselijk en de wet moet hierop worden aangepast.
•Pleegouders moeten ook in het kader van de ondertoezichtstelling het blokkaderecht (= verzet van pleegouders tegen vertrek van het pleegkind – 3) verkrijgen.
•De rechtspositie van het pleegkind dat meerderjarig is, is niet geregeld. Deze positie moet wettelijk worden geregeld.
•Pleegouders kunnen nu geen verzoek tot ontheffing van het ouderlijk gezag indienen. In de wet moet worden opgenomen dat zij dit wel kunnen, wanneer de Raad voor de Kinder­bescherming en het Openbaar Ministerie dit niet doen.
•Vanuit een uithuisplaatsing moet tot gedwongen ontheffing van het ouderlijk gezag over kunnen worden gegaan, zonder dat de wet hiervoor een minimum termijn van uithuisplaatsing stelt. Hierdoor kan, indien nodig, eerder duidelijkheid voor het pleegkind worden geschapen.

Zoals eerder aangegeven is het proefschrift van groot belang voor de pleegzorg. Het proefschrift komt bovendien op een goed moment. Het ministerie van Justitie heeft namelijk een werkgroep samengesteld die onderzoekt welke wijzigingen er in de wet nodig zijn om de positie te verbeteren van het kind dat bescherming nodig heeft.

Het proefschrift is in heldere taal geschreven en praktijkgericht. Het is goed bruikbaar voor advocaten, pleegzorgmedewerkers en medewerkers van Bureau Jeugdzorg.  •

Mariska Kramer is advocaat bij Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering en advocaat bij Dorhout-advocaten te Soest.

(1)       Voor een pleegkind met recht een toekomst, uitgeverij Kluwer (ISBN 90-13-03328-8).

(2)       Lies Punselie is universitair docent te Leiden en raadsheer plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag.

(3)       Zie over deze problematiek onder deze rubriek Mobiel, jaargang 32, nummer 4, augustus/september 2005.


Tags: ,