Folders gedragstherapie en cognitieve therapie

De vereniging voor gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie heeft een nieuwe set folders ontwikkeld, waarin op een korte heldere manier wordt aangegeven voor welke psychische stoornissen welke therapie het beste werkt. De folders zijn bedoeld voor mensen die hun problemen willen aanpakken. De volgende titels zijn verkrijgbaar:
• Gedragstherapie en cognitieve therapie, informatie voor cliënten
• Cognitieve gedragstherapie, een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele stoornissen en problemen
• Psychotherapie bij angststoornissen; er zijn folders over  acht verschillende angststoornissen.
Ze zijn niet speciaal geschreven voor problemen met kinderen, maar in grote lijnen is de informatie wel op hen te betrekken.
Op te vragen bij de vereniging, Maliebaan 50b, 3581 CS Utrecht, telefoon 030-2543054
Lezersonderzoek WAT?!-krant
Vijf keer per jaar zit de WAT?!-krant bij Mobiel. Een krant voor jongeren vanaf 10 jaar die in een pleeggezin wonen: pleegkinderen en kinderen van pleegouders. De krant bestaat al sinds 2001 en sinds 2005 financiert Stichting Kinderpostzegels Nederland de uitgave. De krant is toen vernieuwd. Afgelopen najaar is onderzocht of de WAT?!-krant voldoet aan de behoefte van de lezers door enquêtes via de post, op internet en tijdens het landelijk pleeggezinnenweekend in het Land van Ooit.
415 mensen namen de moeite om hun mening te geven. 87% Leest de WAT?!-krant en vindt dat de krant er leuk uitziet. Gemiddeld krijgt de WAT?!-krant een 8 als rapportcijfer. Bijna 90% zou de WAT?!-krant niet willen missen.
Congres “Uithuisplaatsing, een noodzakelijk kwaad?”
Uithuisplaatsen roept veel vragen en onzekerheid op. Daarom organiseren het Leids Congres Bureau en Tijdschrift 0|25 op donderdag 23 maart een congres rond dit thema. Het is, wegens groot succes, een herhaling van het congres met dezelfde titel op 8 december jl. (Zie artikel op pagina 20, red). Dit congres is bedoeld voor professionals zoals medewerkers van Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorg, jeugdreclassering, (jeugd)hulpverleners en zorgaanbieders.
De locatie is de Aristo Zalen te Amsterdam Sloterdijk. De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 275,- p.p.
Meer informatie: www.leidscongresbureau.nl.

: “Versterk positie van pleegouders”
Staatssecretaris Ross (VWS) wil de positie van pleegouders versterken. Daarvoor gaat ze de Wet op de jeugdzorg aanpassen. Pleegouders krijgen klachtrecht, medezeggenschap en een rol bij het opstellen van het hulpverleningsplan.
Dit staat in een brief van Ross aan de Tweede Kamer. Een belangrijke wens van de pleegouders is dat ze een positie krijgen in de wet. Dat is nu nog niet het geval, terwijl de pleegouders volgens Ross een serieuze partij zijn bij de hulpverlening en veel zicht hebben op het welzijn van het kind.
In de brief komt Ross ook tegemoet aan financiële wensen van veel pleegouders. Vanaf 1 januari 2006 wordt de vergoeding die pleegouders ontvangen vooraf geïndexeerd. Tot nu toe gebeurde dat altijd aan het einde van het jaar.
De staatssecretaris kondigt in de brief ook aan dat het kabinet komend jaar met een voorstel komt over het bevorderen van voogdij. Als duidelijk is dat een kind niet meer terug kan naar het ouderlijk huis en bij het pleeggezin zal opgroeien, moet men een voogdijmaatregel treffen. Momenteel zet men een ondertoezichtstelling (ots) nog te weinig om in een voogdijmaatregel.
Dit brengt grote onzekerheid met zich mee voor kind en pleegouders, omdat er jaarlijks toetsing van de ots plaatsvindt.
Bron: www.jeugdzorg.nl

2005
Van alle artikelen in Mobiel in 2005 is een register gemaakt. Dit register is via de site van Mobiel toegankelijk onder nummer 6, 2005. Zie www.bijonspleegzorg.nl. Download register 2005
Pleegzorgchat
Een paar pleegouders hebben onlangs een site gelanceerd: www.pleegzorgchat.nl. Deze site is bedoeld voor pleegouders en kent verschillende onderdelen.

Tags: ,